PROW - ogłoszenia + pliki. - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

PROW - ogłoszenia + pliki.

Konkursy
Zamieszczono 04/11/2022

KONKURS NR 1/2022

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2022
 
Termin składania wniosków: od 25 listopada 2022 r. do  20 grudnia 2022 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: premia 70.000,00 zł.

Dokumenty do pobrania

 
Zamieszczono 04/11/2022
                                                                          
Konkurs nr 2/2022/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 23 listopada 2022 r. do  15 grudnia 2022 r.
Miejsce składania wniosków:
W  biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
Limit dostępnych środków: 72 912,72 zł/ 18 228,18 euro (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście 72/100;  słownie euro: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 18/100).

Dokumenty do pobraniaZamieszczono 11/10/2022
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
unieważnia konkurs 1/2022/G dotyczący składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  ze względu  na omyłkowe zamieszczenie na stronie www.wir-lgd.org.pl niewłaściwych kryteriów wyboru Grantobiorców.

Zamieszczono 06/10/2022
Konkurs nr 1/2022/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 27 października 2022 r. do  25 listopada 2022 r.
Miejsce składania wniosków:
W  biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
Limit dostępnych środków: 72 912,72 zł/ 18 228,18 euro (słownie złotych: siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwanaście 72/100;  słownie euro: osiemnaście tysięcy dwieście dwadzieścia osiem 18/100).

Załączniki :


Zamieszczono 02/12/2021
KONKURS NR 2/2021
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2021
 
Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2021 r. do  28 stycznia 2022 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.

Załączniki :

Zamieszczono 16/11/2021
Konkurs nr 1/2021
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  konkurs 1/2021
 
Termin składania wniosków: od 10 grudnia  2021 r. do  30 grudnia 2021 r.
Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i  instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Limit dostępnych środków: 1 957 005,84 zł/489 251,46 euro (słownie złotych: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięć złotych  84/100/(słownie euro:  czterysta osiemdziesiąt dziewięć dwieście pięćdziesiąt jeden 46/100).
 
 Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 14 (czternaście).

Załączniki :

 
Zamieszczono 18/06/2021
KONKURS NR  3/2021/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
 
Termin składania wniosków: od 20 lipca 2021 r. do  10 sierpnia 2021 r.
 
Formy wsparcia:  GRANT - dofinansowanie JST, instytucje kultury do 63,63%, ngo do 100 %.
Wysokość grantu udzielona grantobiorcy nie może być wyższa niż  50 tys. zł.  oraz niższa niż 5 tys. zł. Limit na 1 grantobiorcę wynosi 100 tys. zł w ramach wszystkich projektów grantowych LGD okresu finansowania PROW 2014-2020.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być: JST, instytucje kultury, organizacje pozarządowe.
 Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.
 
Limit dostępnych środków: 300 000 zł/ 75 000 euro (słownie złotych: trzysta tysięcy,  słownie euro: siedemdziesiąt pięć tysięcy).
Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 3 (trzy).

Załączniki do pobrania:

 
Zamieszczono 26/02/2021
KONKURS NR  2/2021/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  –  konkurs 2/2021/G
 
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej - operacja grantowa.

Załączniki do pobrania:

 
Zamieszczono 26/02/2021
KONKURS NR 1/2021/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020   konkurs 1/2021/G
 
Termin składania wniosków: od 1 kwietnia 2021 r. do  30 kwietnia 2021 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w jednym komplecie w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
 
Przedsięwzięcie - Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej- operacja grantowa

Załączniki do porbania:


Zamieszczono 27/11/2020

KONKURS NR 1/2020/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2020 r. do  28 stycznia 2021 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
Limit dostępnych środków: 88 003,40 zł/22 000,85 euro (słownie: osiemdziesiąt osiem tysięcy trzy złote 40/100; dwadzieścia dwa tysiące 85/100 euro).

Do pobrania:
Zamieszczono 13/08/2020
KONKURS 2/2020
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 11 września 2020 r.  do 9 października 2020 r. do godz. 14.00
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji - zachowania dziedzictwa lokalnego.

Materiały do pobrania:

Zamieszczono 27/05/2020
KONKURS NR 1/2020
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2020
 
Termin składania wniosków: od 24 czerwca 2020 r. do  14 lipca 2020 r.
Miejsce składania wniosków:
Skrzynka nadawcza w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 14.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

Materiały do pobrania:

1-1-ogłoszenie-konkursu-1 2020 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>>

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-biznes plan z informacją pobierz >>>

7-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

8 - umowa następca z załącznikami pobierz>>>

9-oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa z instrukcją pobierz>>>


Zamieszczono 25/10/2019
KONKURS NR 4/2019
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania
 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich                              na lata 2014-2020 – konkurs 4/2019
 
Termin składania wniosków: od 21 listopada 2019 r. do  16 grudnia 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Konkurs nr 4/2019
 
Materiały do pobrania:

1-ogloszenie-konkursu-4_2019 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>>

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

7-Załącznik nr 1 do wytycznych pobierz >>>
Zamieszczono 25/10/2019
KONKURS NR 3/2019
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości składania
 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 3/2019
 
Termin składania wniosków: od 21 listopada 2019 r. do  16 grudnia 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch (2) egzemplarzach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 
Zakres tematyczny operacji:  rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.
 
Konkurs nr 3/2019
 
Materiały do pobran:

1-ogloszenie-konkursu-3_2019 pobierz >>>

2-lokalne-kryteria pobierz >>> 

3-wniosek z instrukcją pobierz >>>

4-karta_opisu_operacji_wzor pobierz >>>

5-umowa z załącznikami pobierz >>>

6-dodatkowe wytyczne ARiMR pobierz >>>

7-Załącznik nr 1 do wytycznych pobierz >>>
Zamieszczono 27/09/2019
KONKURS NR 1/2019/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 31 października 2019 r. do  22 listopada 2019 r.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych 100 % kosztów kwalifikowalnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
Limit dostępnych środków: 206 190,91 (słownie: dwieście sześć tysięcy sto dziewięćdziesiąt złotych 91/100).
 
Konkurs nr 1/2019/G

Materiały do pobrania:

1. 2019 ogłoszenie grantu - pobierz >>>

2. WNIOSEK o powierzenie grantu  - pobierz >>>

3. Karta opisu operacji granty -  pobierz >>>

4 Kryteria - pobierz >>>

5 Wzór umowy o powierzenie grantów - pobierz >>>

6 Wniosek o płatność granty - pobierz >>>

7 Sprawozdanie granty - pobierz >>>

8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz >>>

9. Załacznik do wniosku RODO klauzule 19.2 - pobierz >>>
 

Biznesplan rozwijanie działalności gospodarczej- aktywne tabele finansowe do przeliczeń - pobierz >>>
Zamieszczono 26/08/2019
KONKURS NR 2/2019
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 2/2019

Termin składania wniosków: od 23 września 2019 r. do 22 października 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej.

 
Konkurs nr 2/2019

Materiały do pobrania:

1-ogłoszenie konkursu -2-2019 - pobierz

2-lokalne kryteria - pobierz

3-wniosek z instrukcją - pobierz

4-karta opisu operacji wzor - pobierz

5-biznesplan z informacją - pobierz

6-dodatkowe wytyczne ARiMR - pobierz

7-umowa z załącznikami - pobierz

8-umowa następca z załącznikami - pobierz

9-oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa z instrukcją - pobierz


Zamieszczono 08/05/2019
KONKURS NR 1/2019
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – konkurs 1/2019
 
Termin składania wniosków: od 06 czerwca 2019 r. do  05 lipca 2019 r.
Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Śląska 9, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej, bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.
 
Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Limit dostępnych środków: 600 000,00 zł  (słownie złotych: sześćset tysięcy).
 
Operacje realizowane w ramach:
Celu ogólnego LSR - 1. Wzrost aktywności gospodarczej, innowacyjności i atrakcyjności przestrzennej obszaru z zachowaniem i ochroną wartości przyrodniczych i kulturowych,
Celu szczegółowego LSR - 1.1  Wzrost innowacyjności gospodarki wpływający na zmniejszenie skutków bezrobocia obszaru,
Przedsięwzięcia - 1.1.4 Wspieranie włączenia społecznego i kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród grup defaworyzowanych.
Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 12 (dwanaście).


 
Konkurs nr 1/2019

 
Materiały do pobrania:

ogłoszenie konkursu 1/2019 - pobierz

lokalne kryteria - pobierz

karta opisu operacji wzór - pobierz

wniosek z instrukcj - pobierz

biznesplan - pobierz

dodatkowe wytyczne ARiMR - pobierz

- 7 umowa z załacznikami - pobierz


 


 
Zamieszczono 29/11/2018
KONKURS NR 2/2018/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do  28 stycznia 2019 r.
Zakres tematyczny projektu grantowego:  zachowanie dziedzictwa lokalnego
 
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.  Konkurs dotyczy projektu grantowego – POWRÓT DO TRADYCJI.
 
Limit dostępnych środków: 91 964,00  (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 00/100). 
Konkurs nr 2/2018/G

 
Materiały do pobrania:

ogłoszenie grantu tradycja - pobierz

2 WNIOSEK opowierzenie grantu - pobierz

3 karta opisu operacji - pobierz

4 kryteria - pobierz

5 UMOWA o powierzenie grantu - pobierz

6 Wniosek o płatność -granty  - pobierz

7 Sprawozdanie granty - pobierz

- 8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz

- 9 załacznik do wniosku RODO klauzule_19.2 - pobierz
 


 
Zamieszczono 28/11/2018
KONKURS NR 1/2018/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 31 grudnia 2018 r. do  28 stycznia 2019 r.
Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
Formy wsparcia: dotacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne. Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.
Limit dostępnych środków: 63 667,00  (słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100). 
Konkurs nr 1/2018/G

 
Materiały do pobrania:

ogłoszenie grantu - pobierz

2 WNIOSEK opowierzenie grantu - pobierz

3 karta opisu operacji - pobierz

4 kryteria - pobierz

5 UMOWA o powierzenie grantu - pobierz

6 Wniosek o płatność -granty  - pobierz

7 Sprawozdanie granty - pobierz

- 8 Wzory zał. do wniosku o powierzenie grantu - pobierz

- 9 załacznik do wniosku RODO klauzule_19.2 - pobierz
 


 
Zamieszczono 04/06/2018
KONKURS NR  4/2018
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Termin składania wniosków: od 29 czerwca 2018 r. do  27 lipca 2018 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5,  73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w dwóch kompletach w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł.
 
Warunki udzielania wsparcia: zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania  19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 
Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł  (słownie złotych: trzysta tysięcy).
 
Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 6 (sześć).
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78. 
Konkurs nr 4
 
Materiały do pobrania:

1 ogłoszenie konkursu - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 biznes plan - pobierz

- 6 wniosek o płatność  - pobierz

- 7 Dodatkowe oświadczenia do wniosku - pobierz


 
Zamieszczono 17/05/2018
KONKURS NR 3/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjno- sportowej.

Limit dostępnych środków: 922 409,46 zł (słownie złotych: dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące czterysta dziewięć 46/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba nowych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 6 (sześć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78. 
Konkurs nr 3
 
Materiały do pobrania:

1 ogłoszenie konkursu 3 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz


 
Zamieszczono 17/05/2018
KONKURS NR 2/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania
wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalna Strategią Rozwoju mogą być wyłącznie: JST, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

Limit dostępnych środków: 683 416,24 zł (słownie złotych: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta szesnaście 24/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia – 5 (pięć).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.


 
Konkurs nr 2
 
Materiały do pobrania:

1 ogłoszenie konkursu 2 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz


 
Zamieszczono 17/05/2018
KONKURS NR 1/2018

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 15 czerwca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.
Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: zachowania dziedzictwa lokalnego.

Formy wsparcia: refundacja do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla parafii.

Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z Lokalna Strategią Rozwoju mogą być tylko JST, organizacje pozarządowe i parafie.

Limit dostępnych środków: 302 253,00 zł (słownie złotych: trzysta dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt trzy 00/100).

Nazwa wskaźnika określonego w Lokalnej Strategii Rozwoju: liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim, wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji – 1 (jeden).

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wzoru umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

 
Konkurs nr 1
 
Materiały do pobrania:

1 ogłoszenie konkursu 1 2018 - pobierz

- 2 lokalne kryteria - pobierz

- 3 karta opisu operacji wzór - pobierz

- 4 wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją - pobierz

- 5 wzór umowy z załącznikami - pobierz

- 6 wniosek o płatność z instrukcją - pobierz


 
Zamieszczono 08/08/2017


KONKURS NR 6/2017/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 07 września 2017 r. do  06 października 2017 r.


Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pokój 311, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  zachowania dziedzictwa lokalnego
 
Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych, do 80 % kosztów kwalifikowalnych dla parafii.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko JST, organizacje pozarządowe i parafie.
 
Limit dostępnych środków: 600.000,00  (słownie: sześćset tysięcy złotych).
 
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłoszenia.
 
Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.
 
Konkurs nr 6
 
Materiały do pobrania:

- ogłoszenie konkursu - pobierz
- lokalne kryteria wyboru - pobierz
- karta opisu operacji - pobierz
- wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz
- wzór umowy z załącznikami - pobierz
-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz
 
Zamieszczono 08/08/2017


KONKURS NR 5/2017/

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 07 września 2017 r. do  06 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, pokój 311, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i  instytucji kultury, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko JST, instytucje kultury  i organizacje pozarządowe.  Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.
 
Limit dostępnych środków: 230.000,00  (słownie: dwieście trzydzieści tysięcy złotych).
 

Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów przyznawanych przez Radę LGD, zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią załącznik do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowy dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl w zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.

Konkurs nr 5
 
Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu - pobierz
 
- lokalne kryteria wyboru - pobierz
 
 - karta opisu operacji - pobierz
 
 - wniosek o przyznanie pomocy z instrukcją  - pobierz
 
 - wzór umowy z załącznikami - pobierz
 
-  wniosek o płatność z instrukcją - pobierz
Zamieszczono 30/05/2017


KONKURS NR 4/2017/G

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków: od 29czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej
i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Formy wsparcia: dotacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych. Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być:organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.Konkurs dotyczy projektu grantowego – POWRÓT DOTRADYCJI.

Limit dostępnych środków: 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).


 
 
Konkurs nr 4
 
Materiały do pobrania:Zamieszczono 30/05/2017


KONKURS NR 3/2017/G
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.


Termin składania wniosków: od 29czerwca 2017 r. do 28 lipca 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej
i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Formy wsparcia: dotacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla JST i instytucji kultury, dla pozostałych do 95 % kosztów kwalifikowalnych, 5 % udział środków własnych.Wartość operacji nie może być niższa niż 5.000,00 zł i nie wyższa niż 50.000,00 zł.

Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą, zgodnie z LSR, mogą być: organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, JST, instytucje kultury, osoby fizyczne.Konkurs dotyczy projektu grantowego – „AKADEMIA WOLNEGO CZASU”.

Limit dostępnych środków: 150.000,00 (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

 
 
Konkurs nr 3
 
Materiały do pobrania:Zamieszczono 28/03/2017


KONKURS NR 2/2017
 
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 27 kwietnia 2017 r. do  26 maja 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.


Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, do 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.
 
Warunki udzielania wsparcia: Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.

 
Limit dostępnych środkówLimit dostępnych środków: 800.000,00  (słownie: osiemset tysięcy złotych).
 
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowydostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pllub telefonicznie: 91 578 43 78.
 
 
Konkurs nr 2
 
Materiały do pobrania:


Zamieszczono 23/03/2017
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. KONKURSU NR 1/2017

w zakresie biznesplanu

Informujemy, że na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
zamieszczona jest zaktualizowana INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU w zakresie poddziałania 19.2 oraz inne obowiązujące wzory dokumentów.
W załączeniu zaktualizowana INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU.


INFORMACJA POMOCNICZA PRZY WYPEŁNIANIU BIZNESPLANU - czytaj dalej >>>Zamieszczono 15/02/2017
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE dot. KONKURSU NR 1/2017
w zakresie biznesplanu
W związku z kierowanymi do ARiMR pytaniami w zakresie zasad wypełniania Tabeli 9.3. Zaktualizowana wartość netto biznesplanu dla operacji w ramach podejmowania działalności gospodarczej w poddziałaniu 19.2 informuje się, że saldzie bieżącym dla roku N+2 (wiersz 9. Saldo bieżące) uwzględnia się również wartość końcową (wiersz 7. Wartość końcowa, kolumna rok N+2).
Na stronie internetowej ARiMR zostało zamieszczone narzędzie pomocnicze (plik .xlsx) do wypełniania biznesplanu w zakresie tabel finansowych: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, które umożliwi wyliczenia zgodnie z ww. zasadą - ścieżka dostępu do ww. narzędzia:


Zamieszczono 06/02/2017
KONKURS NR 1/2017


Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: od 08 marca 2017 r. do 06 kwietnia 2017 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.

Formy wsparcia: premia 50.000,00 zł

Konkurs nr 1/2017

Materiały do pobrania:


Zamieszczono 11/10/2016
KONKURS NR 2/2016

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
 
informuje o możliwości składania

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 10 listopada 2016 r. do  09 grudnia 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji:  budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.
 
Formy wsparcia: refundacja 63,63 % kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów publicznych, 95 % kosztów kwalifikowalnych dla organizacji pozarządowych.
 
Warunki udzielania wsparcia:Wnioskodawcą zgodnie z LSR mogą być tylko jednostki sektora finansów publicznych i organizacje pozarządowe. Konkurs dotyczy niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej.

 
Limit dostępnych środków: 1.750.000,00  (słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych).
 
Minimalne wymagania niezbędne do wyboru wniosku do dofinansowania przez Lokalną Grupę Działania: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji, które stanowią zał. nr 1 do ogłoszenia.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, wniosek o płatność, wzór umowydostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.plw zakładce pt. „KONKURSY”, podzakładka „PROW – ogłoszenie + pliki do pobrania”. Dokumentem niezbędnym do ustalenia spełnienia kryteriów  jest ”KARTA OPISU OPERACJI”. Na stronie LGD dostępna jest również Lokalna Strategia Rozwoju. Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78.


Konkurs nr 2

Materiały do pobrania:

 - ogłoszenie konkursu, - pobierz
 
- lokalne kryteria, - pobierz
 
 - karta opisu operacji, - pobierz
 
 - WoPP z instrukcją , - pobierz
 
 - wzór umowy z załącznikami , - pobierz

- WoP z instrukcją, - pobierz

Zamieszczono 17/09/2016
KONKURS NR 1/2016

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
informuje o możliwości składania 

wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2   „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwojulokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
 

Termin składania wniosków: od 17 października 2016 r. do  15 listopada 2016 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie, ul. Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać w formie papierowej i elektronicznej bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Zakres tematyczny operacji: Rozwijanie działalności gospodarczej
 
Formy wsparcia: refundacjado 50% kosztów kwalifikowalnych (max. dofinansowanie 300.000,00 zł)
Konkurs nr 1 

Materiały do pobrania:

- Ogłoszenie konkursu, - pobierz

- kryteria - rozwijanie działalności, - pobierz

- karta opisu operacji, pobierz

- WoPP instrukcja biznes plan oświadczenie, pobierz

- WoP z instrukcją, pobierz

- wzór umowy z załącznikam pobierz

- informacja pomocnicza przy wypełnianiu biznes planu pobierz


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego