Informacje - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

PORiM
Umieszczono 20/06/2022
PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE”- zaktualizowany wzór umowy   
Informujemy, że dla naborów ogłoszonych od dnia 8 czerwca br. w ramach działania 4.2 z wyłączeniem grantów obowiązuje zaktualizowany wzór umowy o dofinansowanie.
Jedyna zmiana w nowym wzorze dotyczy przypisu numer 15 który obecnie brzmi: Wniosek o płatność składa się w terminie określnym w umowie, z tym, że koszty kwalifikowalne beneficjent może ponosić nie później niż do dnia 31 grudnia 2023 r. 
W załączeniu nowy wzór oraz link do strony MRiRW na której również go Państwo znajdą:
https://www.gov.pl/web/rolnictwo/dzialanie-42-realizacja-lokalnych-strategii-rozwoju-kierowanych-przez-spolecznosc-z-wylaczeniem-projektow-grantowych
Umieszczono 30/07/2021
PROGRAM OPERACYJNY „RYBACTWO I MORZE” NIE DLA RYBACKICH LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA?
W dniu 30 marca 2021 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych mając na uwadze napływające do samorządu rolniczego niepokojące informacje dotyczące trwających w resorcie rolnictwa prac nad przygotowaniem założeń Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybactwa na lata 2021-2027 oraz istotnych zmian, które mają dotyczyć działalności Rybackich Lokalnych Grup Działania, wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi swoje uwagi do proponowanych zmian.
Z informacji, które docierają do Zarządu KRIR wynika, że Rybackie Lokalne Grupy Działania z obszarów śródlądowych nie będą mogły korzystać z nowego Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2021-2027.
Umieszczono 25/02/2021
Odnawialne źródła energii


Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju zorganizowała konkurs w ramach priorytetu 4. „ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA I SPÓJNOŚCI TERYTORIALNEJ” OBJĘTEGO PROGRAMEM OPERACYJNYM „RYBACTWO I MORZE”,  zakres tematyczny operacji - 1.2.4 Przeciwdziałanie degradacji środowiska i usuwanie skutków antropopresji, walka z kłusownictwem, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii.
Limit środków w naborze: 203.046,24 zł /50.761,56 euro. Do 9 października 2020 r. wpłynęły 4 wnioski. Umowy na realizację podpisane.


Umieszczono 29/12/2020
UWAGA ZMIANY ORGANIZACYJNE
- włączenie działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
ZMIANY W KSIĘDZE WIZUALIZACJI  obowiązujące od 1 stycznia 2021
 
W związku ze zmianami organizacyjnymi i włączeniem działu Rybołówstwo w struktury Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi została zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020.
Beneficjencie  Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" zaktualizowana Księga Wizualizacji Znaku PO RYBY 2014-2020 znajduje się na ww. stronie Ministerstwa.
Zaktualizowany link do obowiązującej od 1 stycznia 2021 r. Księgi Wizualizacji Znaku:
wpisujemy w przeglądarce https://www.gov.pl/web/rolnictwo​ następnie wybieramy zakładkę "Co robimy" >> Program Operacyjny "Rybactwo i Morze" (PO RYBY 2014-2020) >> Księga Wizualizacji

 

Umieszczono 10/06/2020
Ważna informacja na temat zasady konkurencyjności w ramach PO Ryby 12.05.2020
Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzją Pana Marka Gróbarczyka, Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ze względu na trwający stan epidemii wywołany rozprzestrzenianiem się choroby COVID-19, zawieszone zostało stosowanie sankcji ze względu na naruszenia wynikające z Zasad konkurencyjnego wyboru w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze".
 

W załączeniu link do informacji:
 https://www.gov.pl/web/gospodarkamorska/zawieszenie-sankcji-wynikajacych-z-zasad-konkurencyjnosci-w-ramach-po-ryby-2014---2020

  
2 pismo zawieszenie sankcji konkurencyjność pandemia - czytaj całość >>>
Umieszczono 10/06/2020
Hodowcy ryb otrzymają rekompensaty za straty związane z pandemią 
Zajmujące się hodowlą ryb przedsiębiorstwa, które ucierpiały z powodu epidemii COVID-19, otrzymają rekompensaty ze środków unijnych. Przepisy umożliwiające wypłatę środków przyjął parlament.
 25 kwietnia br. w życie weszła zmiana rozporządzenia nr 508/2014 w sprawie Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego umożliwiająca złagodzenie skutków ekonomicznych epidemii COVID-19 w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Nowelizacja rozporządzenia o EFMR spowodowała konieczność dostosowania w tym zakresie przepisów krajowych.

1 Hodowcy ryb otrzymają rekompensaty za straty związane z pandemią - czytaj całość >>>
Umieszczono 28/10/2019
Nowe Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” – obowiązujące od 1 października 2019 r.
 
Zmienione Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”, mający na celu zminimalizowanie obciążeń dla Beneficjentów, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązków związanych z promowaniem konkurencyjności. Mają zastosowanie do umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” zawartych po dniu 30 września 2019 r.


Umieszczono 19/02/2019
Dotyczy beneficjentów PO RYBY
Zasady promocji i oznakowania projektów – umowy podpisane od 15 lutego 2019 roku

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Poniżej znajdziesz informacje dotyczące zasad oznaczania projektów obowiązujące dla umów podpisanych od 15 lutego 2019 r.
Wszystkie informacje wraz z logotypami są dostępne są na stronie


Materiały do pobrania:

1. zasady znakowania dot. umów podpisanych po 15 lutego 2019>>> doc, pdf
2. zestaw logotypów >>> doc, pdf
3. księga wizualizacji znaku 2014-2020 29.01.2019 podpis-1 >>> pdf
Umieszczono 25/10/2018
Informacja i promocja PO RYBY 2014-2020
Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo do wiedzy, w jaki sposób są wykorzystywane jej zasoby finansowe. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej.
Ogólne zasady
Informacje o dofinansowaniu powinieneś podawać w trakcie realizacji projektu, przy okazji wszystkich działań informacyjnych i promocyjnych, jakie w związku z nim podejmujesz. Nie istnieje jeden obowiązkowy, z góry określony zestaw działań informacyjno-promocyjnych, które musisz zrealizować – trzeba wybrać takie działania, które będą zgodne celem Twojego projektu oraz jego charakterem i skalą.
Ponadto powinieneś też odpowiednio oznaczać dokumenty dotyczące projektu, które będziesz publikować np.: dokumentację przetargową, ogłoszenia, raporty, publikacje, materiały dla prasy. Ta sama zasada obowiązuje Cię w przypadku dokumentów i materiałów przeznaczonych dla uczestników projektów np. zaświadczeń, certyfikatów, materiałów informacyjnych, programów szkoleń i warsztatów, list obecności.
Te wytyczne dotyczą wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych skierowanych do beneficjentów, potencjalnych beneficjentów i opinii publicznej popularyzujących wsparcie działania ze środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego. W tym przypadku musisz zapewnić identyfikację wizualną Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020) i Unii Europejskiej (UE)poprzez stosowanie odpowiednich oznaczeń, którymi są:
  • symbol UE, wraz z odniesieniem do Unii Europejskiej;
  • odniesienie do Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego lub, w przypadku działań finansowanych z różnych funduszy, odniesienie do europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych.
Więcej informacji dotyczących prawidłowego oznaczania działań i obowiązków beneficjenta programu znajdziesz w Księdze wizualizacji znaku PO RYBY 2014-2020.

Aktualne dokumenty, ważne od 22 października 2018 r.
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej zamieściło aktualne dokumenty w ramach  Priorytetu 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, w zakresie działania 4.2 realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność, z wyłączeniem projektów grantowych
 – ścieżka dostępu
Umieszczono 06/06/2018
Zasady konkurencyjnego wyboru wykonawców w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.
 
Na stronie  Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowano obowiązujące Zasady.

1) Aktualizacja wzorów umów w ramach Priorytetu 4 - pobierz >>>

2) Zasady  konkurencyjności - pobierz >>>
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego