Informacje - Nowa strona WIR-LGD

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Informacje

PROW 2014 - 2020
Zamieszczono 18/10/2022

Zmiana formularzy Wniosku o płatność – obowiązują wersje 5z
 
Na stronie ARiMR link https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 5z. Obowiązują  nowe wzorów formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020:
 1)      wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 5z) - pobierz
2)      wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 5z) - pobierz

 W załączeniu obowiązujące formularze.

Załącznik nr 1- pobierz >>>
Załącznik nr 2 - pobierz >>>

Zamieszczono 20/01/2022
Komunikat dot. ogłoszenia ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
W dniu 14 stycznia 2022 r. została ogłoszona w Dz. U. poz. 88 ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zmiany określone w ustawie wiążą się z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014–2020), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2220 z dnia 23 grudnia 2020 r. ustanawiającego niektóre przepisy przejściowe dotyczące wsparcia z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji w latach 2021 i 2022 oraz zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1305/2013, (UE)  nr 1306/2013 i (UE) nr 1307/2013 w odniesieniu do zasobów i stosowania w latach 2021 i 2022 oraz rozporządzenie (UE) nr 1308/2013 w odniesieniu do zasobów i rozdziału takiego wsparcia na lata 2021 i 2022.Zamieszczono 30/05/2021
K O M U N I K A T
Znowelizowana została ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (ustawa EFRROW),
 
 m.in. w zakresie zniesienia przepisów art. 67b ustępów 1, 2 i 6, które to wprowadzały możliwość pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia po uprzednim wezwaniu wnioskodawcy do przedstawienia dowodów na spełnienie warunków otrzymania wsparcia, jak również przywrócenia terminu w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy.
 W myśl znowelizowanych przepisów wszyscy Wnioskodawcy, których wnioski na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów epizodycznych pozostawiono bez rozpatrzenia, zobowiązani są do dostarczenia dowodów na przyznanie pomocy w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie przepisów ww. ustawy.
 poniżej link do komunikatu zamieszczonego na stronie ARiMR
Zamieszczono 28/10/2019

Interpretacja dot. pobierania opłat za korzystanie z infrastruktury współfinansowanej
w ramach PROW na lata 2014-2020
 
W załączeniu zamieszczamy pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące możliwości pobierania przez beneficjentów PROW na lata 2014-2020 opłat za udostępnianie infrastruktury dofinansowanej ze środków EFRROW.


Zamieszczono 06/06/2019

Zmiana formularzy Wniosku o płatność – obowiązują wersje 4z
05.06.2019 r. na stronie ARiMR link https://www.arimr.gov.pl/dla-beneficjenta/wszystkie-wnioski/prow-2014-2020/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc.html  został udostępniony wniosek o płatność wraz z instrukcją jego wypełniania w wersji 4z. Obowiązują  nowe wzorów formularzy wniosków o płatność w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014–2020, które zostały wprowadzone Zarządzeniami Prezesa ARiMRw załączeniu przesyłam:
1)      wniosek o płatność na operacje w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 4z).
2)      wniosek o płatność na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 wraz z instrukcją wypełniania (wersja 4z).

 W załączeniu obowiązujące formularze.

Załącznik nr 1- pobierz >>>
Załącznik nr 2 - pobierz >>>

Zamieszczono 18/04/2018

Ważne dla Beneficjentów pomocy - SPRAWOZDAWCZOŚĆ

Beneficjenci pomocy udzielanej w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” mają obowiązek złożenia Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji, co wynika z zapisów umowy o przyznanie pomocy (prosimy o sprawdzenie zapisów).
Wzór formularza: Informacji monitorującej z realizacji biznesplanu/ Informacji po realizacji operacji oraz informację pomocniczą przy wypełnianiu dokumentu, w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” zamieszczamy się w załączeniu.Zamieszczono 29/11/2016
Odpowiedzi i interpretacje  :

Odpowiedzi i interpretacje :

Wyjaśnienie w zakresie poddziałania 19.2 czytaj całość >>>

Interpretacja dotyczaca kosztów kwalifikowalnych_środków transportu_w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

Interpretacja dotyczaca utworzenia miejsc pracy oraz podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

Interpretacja dotycząca zakresu wsparcia budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych w ramach poddziałania 19.2 - czytaj całość >>>

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego