Nabory wniosków - Stowarzyszenie "SIEJA"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Nabory wniosków

Data umieszczenia 16/12/2013

Ostateczne listy rankingowe w IV naborze wniosków


Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie  informuję, że 12 grudnia 2013 r. (czwartek) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.

W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 02.12.2013r. i 03.09.2013r. złożonych w trakcie IV naboru wniosków dla obszarów:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków  1 329 885,00 zł, w tym:
a) sektor publiczny
1 214 284,00 zł,  
b) sektor gospodarczy i społeczny
115 601,00 zł

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Limit dostępnych środków
266 064,00 zł  
-   środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Limit dostępnych środków
32 163,00 zł  
-   środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Limit dostępnych środków
468 576,00zł, w tym:
a) sektor publiczny
16 600,00 zł,  
b) sektor gospodarczy i społeczny
451 976,00 zł

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy operacji wybranych i niewybranych

Listy wybranych i niewybranych operacji IV nabór

Data umieszczenia 05/12/2013

Dokumenty do pobrania:
1.
Lista ocenianych operacji w ramach IV konkursu
2. Formularz-odwołania
    


WYNIKI OCENY WNIOSKÓW IV NABORU

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 02 i 03 grudnia 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz  ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  24.10.2013 r. do 22.11.2013r.

Poniżej zamieszczone zostały listy ocenianych operacji według ilości uzyskanych punktów. Lista może ulec zmianie na skutek odwołań od wyników oceny, które przysługują każdemu wnioskodawcy.  Odwołanie w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Sieja”, mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Komitetu.

Dokumenty z oceny Komitetu są udostępniane zainteresowanym do wglądu w biurze Stowarzyszenia „Sieja”. W załączeniu propozycja formularza odwołania.  

UWAGA !
Poniżej przytoczone są zapisy Rozdziału VIII z Regulaminu Pracy Komitetu.Rozdział VIII

Procedura rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji do finansowania.

§ 29

Wnioskodawca ma możliwość złożenia do Komitetu odwołania od wyników oceny poprzez złożenie bezpośrednio w Biurze LGR pisemnego odwołania w terminie 5 dni od dnia otrzymania listy wraz z informacją, o których mowa w § 28 ust. 10, nie później jednak  niż 31 dni od dnia,  w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 30

Odwołanie to ma postać wniosku do Komitetu o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. Rozpatrzenia takiego wniosku dokonuje niezwłocznie Komitet.
W przypadku wpłynięcia wniosków odwoławczych niezwłocznie potwierdza się datę wcześniej zaanonsowanego posiedzenia Komitetu w celu ich rozpatrzenia zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej LGR oraz przekazując informację pocztą lub pocztą elektroniczną, jeśli członek Komitetu taką posiada.  
Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu przez Komitet ponownej oceny zgodności operacji z LSROR oraz oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności podanych w odwołaniu. Podczas rozpatrywania odwołania przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
Rozpatrzone odwołania podlegają ocenie zgodności z LSROR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, w granicach zastrzeżeń wnioskodawcy i zostają zamieszczone na liście rankingowej w tym samym naborze. Jeżeli w wyniku ponownej oceny wnioskodawca uzyskałby mniejszą liczbę punktów, wtedy uznaje się ocenę pierwotną.
Przewodniczący obrad  może zaprosić do udziału w posiedzeniu eksperta, doradcę, których opinia w sprawie pozwoli na obiektywne rozpatrzenie odwołania i ponowną  ocenę operacji przy uwzględnieniu uzasadnienia odwołania wnioskodawcy.
Decyzje Komitetu podjęte w efekcie rozpatrzenia odwołań są ostateczne.
Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyska liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyska prawo dofinansowania.  
O ww. decyzjach Zarząd LGR niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy złożyli odwołania.


Data umieszczenia 02/10/2013

       Ostateczne listy rankingowe w III naborze wniosków


Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie informuję, że 30 września 2013 r. (poniedziałek) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.
W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 04.09.2013r. i 09.09.2013r. złożonych w trakcie III naboru wniosków dla obszarów:
wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków –  4 840 524,68 zł, w tym:
a) sektor publiczny – 3 840 524,68 zł,
b) sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
Limit dostępnych środków – 1 200 000,00 zł
- środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
Limit dostępnych środków – 1 000 000,00 zł
- środki przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego;

ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.
Limit dostępnych środków – 1 100 000,00zł, w tym:
a) sektor publiczny – 100 000,00 zł,
b) sektor gospodarczy i społeczny – 1 000 000,00 zł

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy operacji wybranych i niewybranych.


1. wk sp wybrane - Wzmocnienie konkurencyjności sektor publiczny wybrane

2. wk ssg wybrane - Wzmocnienie konkurenycjności sektor społeczno-gospodarczy wybrane

3. wk ssg niewybrane - Wzmocnienie konkurenycjności sektor społeczno-gospodarczy niewybrane

4. rr wybrane - Restrukturyzacja wybrane

5. pw wybrane - Podnoszenie wartości wybrane

6. pw niewybrane - Podnoszenie wartoście niewybrane

7. os sp wybrane - Ochrona środowiska sektor publiczny wybrane

8. os ssg wybrane - Ochrona środowiska sektor społeczno-gospodarczy wybrane


Data umieszczenia 19/06/2013

IV NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie


informuje o możliwości składania w za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje polegające na:

załączniki:

1. wniosek o dofinansowanie

2. instrukcja 4 1 beneficjenta

3. wykaz dokumentów do wniosku

4. karta opisu operacji wzmocnienie konkurencyjności

5. karta opisu operacji restrukturyzacja lub reorientacja

6. karta opisu operacji podnoszenie wartości

7. karta opisu operacji ochrona środowiska

8. harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

9. uproszczony plan biznesowy

10. szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródełm jej finansowania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

11. karta oceny operacji wzmocnienie konkurencyjności

12. karta oceny operacji restrukturyzacja lub reorientacja

13. karta oceny operacji podnoszenie wartości

14. karta oceny operacji ochrona środowiska

15. karta oceny zgodności

16. deklaracja bezstronnosci i poufności

17. formularz odwołania od decyzji Komitetu

18. oswiadczenie o zapoznaniu się z wnioskami

Data umieszczenia 20/09/2013

UWAGA
ważna informacja dla Wnioskodawców


składających za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie,  w okresie od  22.07.2013 r. do 23.08.2013 r., wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje polegające na           

podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.

Stowarzyszenie „Sieja” informuje, że w ogłoszeniu o naborze błędnie został określony limit dostępnych środków (kwota 1 200 000 zł), które są przeznaczone dla sektora gospodarczego i społecznego.


Poprawny limit dostępnych środków  to kwota 1 000 000 zł.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w ostatnim roku ogłaszania konkursów (dla Stowarzyszenia „Sieja” jest to ostatni rok) Komitet wybiera operacje do 120% limitu,  pozostałe operacje przekraczające tę kwotę są operacjami niewybranymi. Dofinansowanie otrzymują operacje mieszczące się w limicie dostępnych środków.      

Stowarzyszenie „Sieja” przeprasza wszystkich Wnioskodawców za błędnie podaną kwotę limitu.

Data umieszczenia 11/09/2013

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW III NABORU

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 04 i 09 września 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  22.07.2013 r. do 23.08.2013r.

Poniżej zamieszczone zostały listy ocenianych operacji według ilości uzyskanych punktów. Lista może ulec zmianie na skutek odwołań od wyników oceny, które przysługują każdemu wnioskodawcy.  Odwołanie w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Sieja”, mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania informacji o decyzji Komitetu.


Dokumenty z oceny Komitetu są udostępniane zainteresowanym do wglądu w biurze Stowarzyszenia „Sieja”. W załączeniu propozycja formularza odwołania.  


UWAGA !
Poniżej przytoczone są zapisy Rozdziału VIII z Regulaminu Pracy Komitetu.Rozdział VIII

Procedura rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji do finansowania.

§ 29

Wnioskodawca ma możliwość złożenia do Komitetu odwołania od wyników oceny poprzez złożenie bezpośrednio w Biurze LGR pisemnego odwołania w terminie 5 dni od dnia otrzymania listy wraz z informacją, o których mowa w § 28 ust. 10, nie później jednak  niż 31 dni od dnia,  w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.

§ 30

Odwołanie to ma postać wniosku do Komitetu o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. Rozpatrzenia takiego wniosku dokonuje niezwłocznie Komitet.
W przypadku wpłynięcia wniosków odwoławczych niezwłocznie potwierdza się datę wcześniej zaanonsowanego posiedzenia Komitetu w celu ich rozpatrzenia zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej LGR oraz przekazując informację pocztą lub pocztą elektroniczną, jeśli członek Komitetu taką posiada.
Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu przez Komitet ponownej oceny zgodności operacji z LSROR oraz oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności podanych w odwołaniu. Podczas rozpatrywania odwołania przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
Rozpatrzone odwołania podlegają ocenie zgodności z LSROR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, w granicach zastrzeżeń wnioskodawcy i zostają zamieszczone na liście rankingowej w tym samym naborze. Jeżeli w wyniku ponownej oceny wnioskodawca uzyskałby mniejszą liczbę punktów, wtedy uznaje się ocenę pierwotną.
Przewodniczący obrad  może zaprosić do udziału w posiedzeniu eksperta, doradcę, których opinia w sprawie pozwoli na obiektywne rozpatrzenie odwołania i ponowną  ocenę operacji przy uwzględnieniu uzasadnienia odwołania wnioskodawcy.
Decyzje Komitetu podjęte w efekcie rozpatrzenia odwołań są ostateczne.
Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyska liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyska prawo dofinansowania.
O ww. decyzjach Zarząd LGR niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy złożyli odwołania.


Formularz-odwolania

Lista ocenionych operacji

Data umieszczenia 19/06/2012

III NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie


informuje o możliwości składania w za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s   w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”załączniki:

1. wniosek o dofinansowanie

2. instrukcja 4 1 beneficjenta

3. wykaz dokumentów do wniosku

4. karta opisu operacji wzmocnienie konkurencyjności

5. karta opisu operacji restrukturyzacja lub reorientacja

6. karta opisu operacji podnoszenie wartości

7. karta opisu operacji ochrona środowiska

8. harmonogram działań informacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych

9. uproszczony plan biznesowy

10. szczegółowy opis operacji, z podaniem specyfikacji kosztów jej realizacji oraz wskazaniem źródełm jej finansowania

KRYTERIA WYBORU OPERACJI:

11. karta oceny operacji wzmocnienie konkurencyjności

12. karta oceny operacji restrukturyzacja lub reorientacja

13. karta oceny operacji podnoszenie wartości

14. karta oceny operacji ochrona środowiska

15. karta oceny zgodności

16. deklaracja bezstronnosci i poufności

17. formularz odwołania od decyzji Komitetu

18. oswiadczenie o zapoznaniu się z wnioskami

Data umieszczenia 19/06/2012

II NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie


informuje o możliwości składania w ramach II naboru, za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa     i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

        
Data umieszczenia 17/10/2012

Ostateczne listy rankingowe w II naborze wniosków


Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie informuję, że 11 października 2012 r. (środa) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.

W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 19.09.2012r. i 21.09.2012r. złożonych w trakcie II naboru wniosków dla obszarów:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków - 2891.801,19 zł, w tym na sektor publiczny - 1891.801,19 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 1000.000,00 zł;

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Limit dostępnych środków - 353.354,00zł dla sektora gospodarczego i społecznego;

ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Limit dostępnych środków - 2000.000,00 zł, w tym na sektor publiczny - 1500.000,00 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 500.000,00 zł.

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe.


Treść ogłoszenia

Lista rankingowa w II naborze wniosków


Data umieszczenia 05/06/2012

Ogłoszenia dotyczące I naboru wniosków


        

Ostateczne listy rankingowe w I naborze wniosków 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego