Archiwum - Stowarzyszenie "SIEJA"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum

Archiwum
Data umieszczenia 17/10/2012

I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia „Sieja” na łowisku Sicina.

W niedzielę 14 października  br. w Pyrzycach na łowisku Sicina odbyła się impreza plenerowa „ I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”, zorganizowana na zlecenie Stowarzyszenia  przez Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Szczecinie. Pogoda pomimo obaw nie zawiodła uczestników i organizatorów, było niezbyt zimno i wbrew zapowiedziom nie padało.Zdjęcia

Data umieszczenia 17/10/2012

Posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich pod przewodnictwem Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.

W Dźwirzynie k. Kołobrzegu 12 października b.r. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich. Było to pierwsze spotkanie Zarządu Sieci po przekazaniu Prezydencji na ręce Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej.
zdjęcia


Data umieszczenia 17/10/2012

Targi Smaki Regionów 2012 w Poznaniu.
W dniach 6 - 9 października  br. w Poznaniu na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywały się Targi Smaki Regionów 2012. W roku bieżącym swoje najlepsze specjały prezentowało sześć  Lokalnych Grup Rybackich w tym Stowarzyszenie „Sieja”, jedna Lokalna Grupa Działania oraz laureaci konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo „Smaki Regionów”.zdjęcia Targi Smaki Regionów 20012 Poznań


Data umieszczenia 15/10/2012

Wynik konkursu fotograficznego

kliknij w obrazek i powiększData umieszczenia 10/10/2012

Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie organizuje „I spławikowe zawody wędkarskie o puchar Prezesa Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Sieja”


Operacja realizowana w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności, Program Operacyjny ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa  i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”.
 
Data umieszczenia 02/10/2012


Operacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwoPosiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „Sieja”

Dnia 11 października 2012 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie, ul. Mieszka I 1 odbędzie się posiedzenie dotyczące rozpatrzenia  odwołań od oceny Komitetu w zakresie wniosków złożonych  w II naborze w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Odwołania dotyczą operacji polegających na:
1. wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.

2. restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.

Data umieszczenia 24/09/2012

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW II NABORU.

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 19 i 21 września 2012 r dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem" oraz ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej” w ramach osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  23.07.2012 r. do 07.09.2012 r.


Poniżej znajdą Państwo listy ocenianych operacji według ilości uzyskanych punktów. Lista może ulec zmianie na skutek odwołań od wyników oceny, które przysługują każdemu wnioskodawcy. Odwołanie w formie pisemnej należy składać bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia „Sieja”, mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 5 dni od dnia otrzymania (elektronicznie/faxem/pocztą) pisma o decyzji Komitetu.
Dokumenty z oceny Komitetu są udostępniane do wglądu zainteresowanym w biurze Stowarzyszenia „Sieja”. W załączeniu propozycja formularza odwołania.


UWAGA !
Poniżej przytoczone są zapisy Rozdziału VIII z Regulaminu Pracy Komitetu.


Rozdział VIII
Procedura rozpatrywania odwołań od rozstrzygnięć Komitetu w sprawie wyboru operacji do finansowania.


§ 30


1. W terminie niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni po dokonaniu oceny wniosków pod względem zgodności LSROR oraz spełniania kryteriów wyboru LGR Biuro jest zobowiązane do skutecznego powiadomienia za pomocą poczty elektronicznej lub faksu, bądź listem poleconym wnioskodawców informując o:
1) zgodności albo niezgodności operacji z LSROR, wskazujące przyczyny niezgodności,
2) w odniesieniu do operacji uznanych za zgodne z LSROR – o liczbie uzyskanych punktów w ramach oceny spełniania kryteriów wyboru i miejsca na liście operacji podlegających ocenie;
2. Wnioskodawca ma możliwości złożenia do Komitetu odwołania od wyników oceny poprzez złożenie bezpośrednio w Biurze LGR pisemnego odwołania w terminie 5 dni od dnia otrzymania pisma o decyzji Komitetu, nie później jednak  niż 31 dni od dnia,  w którym upłynął termin składania wniosków o przyznanie pomocy.
3. Informacja przekazana wnioskodawcom powinna wskazać, które z ocenionych operacji mieszczą się w ramach limitu dostępnych środków, określonego w informacji o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na dany rodzaj operacji.

§ 31


1. Każdy Wnioskodawca ma prawo do odwołania się od decyzji Komitetu.
2. Odwołanie to ma postać wniosku do Komitetu o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie operacji. Wniosek o ponowne rozpatrzenie operacji wymaga szczegółowego uzasadnienia. Rozpatrzenia takiego wniosku dokonuje niezwłocznie Komitet.
3. W przypadku wpłynięcia wniosków odwoławczych niezwłocznie potwierdza się datę wcześniej zaanonsowanego posiedzenia Komitetu w celu ich rozpatrzenia zamieszczając zawiadomienie na stronie internetowej LGR oraz przekazując informację pocztą oraz pocztą elektroniczną, jeśli członek Komitetu taką posiada.
4. Rozpatrzenie odwołania polega na dokonaniu przez Komitet ponownej oceny zgodności operacji z LSROR oraz oceny operacji pod względem spełniania kryteriów wyboru, z uwzględnieniem okoliczności podanych w odwołaniu. Podczas rozpatrywania odwołania przepisy powyższe stosuje się odpowiednio.
5. Pozytywnie rozpatrzone wnioski o odwołanie podlegają ocenie zgodności z LSROR oraz według lokalnych kryteriów wyboru, w granicach zastrzeżeń wnioskodawcy i zostają zamieszczone na liście rankingowej w tym samym naborze.
6. Przewodniczący obrad  może zaprosić do udziału w posiedzeniu eksperta, doradcę, których opinia w sprawie pozwoli na obiektywne rozpatrzenie odwołania i ponowną  ocenę operacji przy uwzględnieniu uzasadnienia odwołania wnioskodawcy.
7. Decyzje Komitetu podjęte w efekcie rozpatrzenia odwołań są ostateczne.
8. Wniosek o dofinansowanie operacji, który w wyniku ponownego rozpatrzenia uzyska liczbę punktów, która kwalifikowałaby go do objęcia dofinansowaniem w danym naborze zyska prawo dofinansowania.
9. O ww. decyzjach Zarząd LGR niezwłocznie informuje wnioskodawców, którzy złożyli odwołania.1. Formularz odwolania - zalacznik  

2. Lista ocenianych operacji

Data umieszczenia 13/09/2012

Stowarzyszenie „Sieja” na  X Jesiennym Jarmarku Wsi Zachodniopomorskiej ZŁOTA DYNIA w Morzyczynie.

W dniu 16 września br. odbyła się jedna z najbardziej popularnych imprez z cyklu „Miedwiańskiego Lata”
ZŁOTA DYNIA. Jarmark Wsi Zachodniopomorskiej jest tradycyjnym wydarzeniem, które odbywa się w połowie września, każdego roku.

     

Data umieszczenia 13/09/2012

Stowarzyszenie „Sieja” w Barzkowicach na  targach AGRO POMERANIA 2012 .
W dniach 7-9 września 2012 roku w Barzkowicach odbyły się XXV Barzkowickie Targi Rolne AGRO POMERANIA. Jest to impreza należąca niewątpliwie do najpopularniejszych imprez rolniczych w  regionie, o czym doskonale świadczą statystyki - ubiegłoroczne targi odwiedziło około 120 tys. osób, a wystawiało się tu łącznie ponad 900 podmiotów.


     

Data umieszczenia 11/09/2012

Posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”

Dnia 19 września 2012 r. (środa) o godz. 9.00 oraz 21 września (piątek) o godz. 9.00 w Marianowie odbędzie się posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”. Podczas zebrania rozpatrzone zostaną wnioski o dofinansowanie, które złożono w ramach II naboru wniosków na trzy obszary wsparcia:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
3. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.czytaj cały dokument

Data umieszczenia 06/09/2012

Nowa prezydencja Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich (ZSLGR).Data umieszczenia 05/09/2012

Odbyły się  indywidualne porady eksperckie dla wnioskodawców .Data umieszczenia 05/09/2012

Zaproszenie na bezpłatne konsultacje - Barzkowice

kliknij obrazek aby powiększyć

Data umieszczenia 16/08/2012

Bezpłatne indywidualne porady eksperckie i doradztwo dla wnioskodawców z zakresu analizy finansowej operacji.Data umieszczenia 22/08/2012

DNI IŃSKA 2012

kliknij obrazek aby powiększyć

Data umieszczenia 16/08/2012

Zakończono warsztaty fotograficzne pt. Inspiracje fotograficzne z obszaru Stowarzyszenia „SIEJA”

   zdjęcia

Data umieszczenia 12/08/2012

"Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Pojezierze Suwalsko-Augustowskie" zaprasza na II Międzynarodowe Targi Turystyczne i Wędkarskie na Pograniczu Expo Sejny 2012."

  http://www.expo.sejny.pl/

Data umieszczenia 31/07/2012

Lokalne Grupy Rybackie województwa zachodniopomorskiego w dniach 20 - 22 lipca 2012r.. uczestniczyły w Jarmarku Jakubowym w Szczecinie. Był to już IV Jarmark zorganizowany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Św. Jakuba Apostoła w Szczecinie, na który zjechało ponad 200 wystawców z całej Polski, z Włoch, Grecji, Wilna, Lwowa. Sztukateria, pamiątki, koncerty i coś do zjedzenia i picia. Można było zaopatrzyć się w produkty, których nie kupi się na co dzień w żadnym sklepie: miód prosto z ula, swojski chleb, sery i wyroby wędliniarskie bez żadnych konserwantów czy niepasteryzowane piwo z małych lokalnych browarów, a także wyroby rękodzieła, pamiątki i wiele innych rzeczy.

    Zdjęcia


Data umieszczenia 30/07/2012

,,Polsko-Niemieckie Lato z Węgorzem 2012” to cykliczna impreza w Węgorzynie w ramach którego zaprezentowało się Stowarzyszenie „Sieja”  przygotowując stoisko promujące Lokalną Grupę Rybacką i Lokalną Strategię Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego ,,Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.  


    Zdjęcia


Data umieszczenia 30/07/2012

W dniu 30 czerwca 2012 r. na placu przed Gminnym Centrum Integracji Społecznej  i Profilaktyki w Dolicach odbyła się coroczna impreza plenerowa pn.  "Dużego pikniku nad Małą Iną 2012". Stowarzyszenie ,,SIEJA”  włączyło się  w realizację imprezy organizując szkolenio-pokaz, pn. „Jedz ryby”.    

   Zdjęcia


Data umieszczenia 27/07/2012

W dniu 23 czerwca  2012 r. w Barlinku odbyła się impreza cykliczna pt. „Barlineckie  Świętojanki” podczas której odbyła się również koronacja nowej Królowej Puszczy Barlineckiej. Jest to najpiękniejsza część Świętojanek, która przyciąga wzrok wielu osób. Nowej, pięknej Królowej wręczono insygnia władzy, czyli płaszcz, koronę, wisior oraz pierścień i mogła już zasiąść na swym tronie

    Zdjęcia


Data umieszczenia 19/06/2012

II NABÓR WNIOSKÓW
Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie


informuje o możliwości składania w ramach II naboru, za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa     i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


    


Data umieszczenia 19/06/2012

" Harmonogram spotkań informacyjno - doradczych"
dla potencjalnych beneficjentów z zakresu sporządzania wniosków w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


    


Data umieszczenia 19/06/2012

"Duży Piknik nad Małą Iną Dolice - 30 czerwca 2012 r."


    


Data umieszczenia 19/06/2012

Inspiracje fotograficzne  z obszaru Stowarzyszenia "Sieja"
warsztaty i konkurs dla młodzieży gimnazjalnej.

     regulamin konkursu


Data umieszczenia 19/06/2012

Zachodniopomorski Dzień Rybaka Śródlądowego w Żabnicy.


Stowarzyszenie „Sieja” w dniu 16 czerwca 2012 r. uczestniczyło w I Regionalnym Konkursie „Smaki ryb odrzańskich” realizowanego w ramach Zachodniopomorskiego Dnia Rybaka Śródlądowego. Impreza odbyła się w Żabnicy nad brzegiem Regalicy przy porcie Gryfskandu, powiat gryfiński. Głównym organizatorem było Stowarzyszenie „Razem” a współorganizatorem Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW) z siedzibą w Gryfinie.


        zdjęcia


Data umieszczenia 07/06/2012

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia „SIEJA”

Zarząd Stowarzyszenia „SIEJA” zaprasza członków Stowarzyszenia na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 22 czerwca 2012 r. (piątek) o godz. 13.00  w Gospodarstwie Agroturystycznym „Rajski Zaułek” w Wiechowie 26 (Gmina Marianowo)


        


Data umieszczenia 05/06/2012

Działania aktywizujące lokalne społeczności Stowarzyszenia „Sieja” dla młodzieży gimnazjalnej.

Warsztaty fotografii połączone z konkursem pn. Inspiracje fotograficzne  z obszaru Stowarzyszenia "Sieja"        


Data umieszczenia 05/06/2012

Stowarzyszenie „Sieja” w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  w Warszawie na konferencji  „W sieci osi 4 PO RYBY 2007-2013, czyli dyskusja o wzajemnej współpracy Lokalnych Grup Rybackich” .

         zdjęcia


Data umieszczenia 05/06/2012

Stowarzyszenie „Sieja” w Pyrzycach na festynie z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka i Zawodach Wędkarskich.


        zdjęcia


Data umieszczenia 30/05/2012

Festyn z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka w Pyrzycach:  Pyrzyce - Plac Ratuszowy godz. 16.00 - 19.00        


Data umieszczenia 14/05/2012

Posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”

Dnia 16 maja b.r. (środa) o godz. 9:00 w Marianowie odbędzie się posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”. Podczas zebrania rozpatrzone zostaną wnioski o ponowne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie, które złożono w ramach I naboru wniosków z zakresu:
1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
2. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
3. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Data umieszczenia 30/04/2012

Listy rankingowe w I naborze wniosków

Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie informuję, że 26 kwietnia 2012 r. (czwartek) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:30.

W trakcie Posiedzenia dokonano oceny wniosków do dofinansowania złożonych w trakcie I naboru wniosków dla obszarów:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków - 6000.000,00 zł, w tym na sektor publiczny - 3000.000,00 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 3000.000,00 zł;

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Limit dostępnych środków - 800.000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego;
podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Limit dostępnych środków - 500.000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego;

ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Limit dostępnych środków - 2000.000,00 zł, w tym na sektor publiczny - 1000.000,00 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 1000.000,00 zł.

Poniżej zamieszczamy listy rankingowe.

Informujemy, że od decyzji Komitetu LGR przysługuje odwołanie w formie pisemnej które należy złożyć bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „SIEJA” mieszczącym się w Marianowie ul. Mieszka I 1 w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisma (elektronicznie/faxem/pocztą) lecz nie później niż 31 dni od dnia, w którym upłynął termin składania wniosków o dofinansowanie. Po rozpatrzeniu wniosków odwoławczych zostanie opublikowana na stronie internetowej i w siedzibie Stowarzyszenia „SIEJA” ostateczna lista rankingowa wniosków wybranych do dofinansowania.

1.
ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego-gospodarczo-społeczny

2.
podnoszenia wartości produktów rybactwa-gospodarczo-społeczny

3.
podnoszenie wartości produktów rybactwa-po weryfikacji

4.
restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej-gospodarczo-społeczny

5.
wzmocnienie konkurencyjności-gospodarczo-społeczny

6.  
wzmocnienie konkurencyjności-publiczny

Data umieszczenia 17/04/2012

Posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”

Dnia 26 kwietnia b.r. (czwartek) o godz. 9:30 w Marianowie odbędzie się posiedzenie Komitetu Stowarzyszenia „SIEJA”. Podczas zebrania rozpatrzone zostaną wnioski o dofinansowanie, które złożono w ramach I naboru wniosków na cztery obszary wsparcia:

1. Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
2. Restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem.
3. Podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwój usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.
4. Ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenie potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.

Data umieszczenia 22/02/2012

W dniach 16- 17 lutego br.  w  Ognicy, gmina Dobrzany w Pensjonacie „Granit” odbyła się konferencja nt. „Szanse dla obszarów zależnych od rybactwa – dobre praktyki z terytorium lokalnych grup rybackich inspiracją do działań”.
Uczestnikami konferencji byli członkowie stowarzyszenia LGR „Sieja”, przedstawiciele gmin członkowskich oraz zaproszeni przedstawiciele lokalnych grup rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego.W trakcie konferencji zaprezentowano dobre praktykiz obszarów lokalnych grup rybackich województwa zachodniopomorskiego, zrealizowanych ze współfinansowaniem funduszy wspierających rozwój obszarów.Przedstawiciele Lokalnych Grup Rybackichpodzielili się doświadczeniami własnymi z zakresu wdrażania strategii oraz zaprezentowalioperacje planowane do realizacjina obszarze swojego działania w ramach rozstrzygniętych konkursów.
Zaprezentowane zostały przykłady dobrych praktyk dotyczących projektów w ramach tzw. działań inwestycyjnych i nie inwestycyjnych.
Na przestrzeni ostatnich lat gminy Lokalnej Grupy Rybackiej stowarzyszenia „Sieja” realizowały wiele inwestycji infrastrukturalnych brały udział w wielu inicjatywach promocyjnych. Burmistrzowie/Wójtowie i przedstawiciele gmin prezentowali przedsięwzięcia, które zyskały aprobatę zarówno mieszkańców, lokalnej społeczności jak i turystów coraz chętniej odwiedzających nasze strony. Ciekawe inwestycje, wyremontowane świetlice, parki, pobudowane drogi i ścieżki pieszo-rowerowe, ciekawe imprezy dla mieszkańców i turystów czy odnowione zabytki to główne tematy prezentacji. Obok przedstawicieli gmin swoje dobre praktyki prezentowały Lokalne Grupy Rybackie z terenu województwa zachodniopomorskiego.Przedstawiciele grup rybackich w swoich prezentacjach mówili o ciekawych inwestycjach zrealizowanych przy pomocy funduszy unijnych oraz zaprezentowali podmioty oraz ich pomysły, które uzyskały akceptację komitetów oraz dofinasowaniew pierwszych ogłoszonych przez LGR naborach wniosków.
Tematyka konferencji była bardzo ciekawa i inspirująca zarówno dla samorządowców i podmiotów rybackich, które planują skorzystać z funduszy Lokalnej Grupy RybackiejStowarzyszenia „SIEJA”
Zapraszamy do galerii zdjęć.

Data umieszczenia 17/02/2012

SIEĆ LOKALNYCH GRUP RYBACKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO


Dnia 14 lutego b.r. w siedzibie Kołobrzeskiej Lokalnej Grupy Rybackiej odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli siedmiu lokalnych grup rybackich z terenu województwa zachodniopomorskiego dotyczące Sieci LGR. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego - Marek Kalkowski zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, Dominik Gronet kierownik biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 Programu Operacyjnego RYBY 2007
2013 oraz Maciej Karaś Prezes Słowińskiej Lokalnej Grupy Rybackiej i przedstawiciele WOPR.

więcej

Data umieszczenia 19/01/2012

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie

informuje o możliwości składania za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa     i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje w zakresie:  

całość ogłoszenia >>>


Reklama
Data umieszczenia 24/02/2012

"TRWA NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE od 01.03.2012r. do 13.04.2012r.

Szczegóły w Naborze wniosków"

Data umieszczenia 17/02/2012

Informacja o zrealizowanych Szkolenia na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej


Stowarzyszenie „SIEJA” z/s w Marianowie przeprowadziło spotkania informacyjno - szkoleniowe z zakresu sporządzania wniosków w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.


więcej

Data umieszczenia 08/02/2012

W dniach 16 - 17 lutego 2012 r. Stowarzyszenie SIEJA” organizuje w Ognicy (Pensjonat „Granit”) konferencję nt. „Szanse dla obszarów zależnych od rybactwa dobre praktyki  z terytorium lokalnych grup rybackich inspiracją do działań”.
W programie konferencji prezentacje dobrych praktyk na obszarach lokalnych grup rybackich województwa zachodniopomorskiego zrealizowanych w ramach funduszy wspierających rozwój obszarów i doświadczenia własne z zakresu wdrażania strategii oraz prezentacje  dobrych praktyk dotyczących ciekawych przedsięwzięć związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenie „SIEJA”.

 
Data umieszczenia 10/04/2012

Spotkanie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR.
30 kwietnia 2012r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie odbyło się pierwsze zebranie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci LGR, którem przewodniczył Ryszard Jasionas Prezydent ZS LGR.
W spotkaniu poza członkami zarządu Sieci udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego: Jarosław Rzepa
Dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, Marek Kalkowski Z-ca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa, Dominik Gronet Kierownik Biura ds. wdrażania osi priorytetowej 4 PO RYBY 2007-2013 oraz goście z Muzeum Narodowego w Szczecinie.


czytaj
galeria


Wigilia „Jedz Ryby będziesz zdrów”

W dniach
04.12.2011 w Świetlicy Wiejskiej w Grzędzicach
15.12.2011 w Centrum Oświatowo-Kulturalnym w Ińsku
15.12.2011 w Gminnym Ośrodku Kultury w Kobylance
17.12.2011 w Szkole Podstawowej w Runowie Pomorskim
17.12.2011 w Oranżerii Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach
17.12.2011 w Gminnym Centrum Profilaktyki w Dolicach
17.12.2011 w Świetlicy Wiejskiej w Sulinie
20.12.2011 w Zespole Placówek Oświatowych w Chociwlu
21.12.2011 w Ośrodku Pomocy Społecznej w Barlinku
21.12.2011 w Domu Strażaka w Warnicach
22.12.2011 w Szkole Podstawowej w Dobrzanach
22.12.2011 przed Urzędem Miejskim w Pyrzycach

Odbywały się imprezy w ramach I etapu kampanii promocyjnej „Jedz ryby będziesz zdrów”, realizowanej przez nasze Stowarzyszenie. Celem kampanii jest promocja spożycia ryb i produktów rybnych, zarówno morskich jak i śródlądowych.Rok 2011 jest przewidziany na kampanię promocyjną karpia, którego w różnej postaci uczestnicy spotkania degustowali. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rybackiego w ramach osi 3 Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013. Udział w spotkaniach wigilijnych brali przedstawiciele samorządów gminnych oraz mieszkańcy. Na spotkaniach obok degustacji i konkursów na najlepszą potrawę z karpia, mieszkańcy dzielili się opłatkiem, składając sobie wzajemnie życzenia świąteczne.
Składamy serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy włączyli się w organizację spotkań.

Data umieszczenia 10/04/2012

Odbyły się konsultacje dla beneficjentów.
Konsultacje z udziałem eksperta z dziedziny biznes planów odbyły się w dniach:
26 marca 2012 r. w Urzędzie Gminy w Marianowie,
27 marca 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Barlinku,
3 kwietnia 2012 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach,
4 kwietnia 2012 r. w Hali widowiskowo-sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych     w Chociwlu.

Stowarzyszenie „Sieja” zorganizowało konsultacje w ramach  działań informacyjnych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Ryby 2007 - 2013 i  pomocy beneficjentom w sporządzaniu wniosków dla środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.


czytaj
galeria

Data umieszczenia 04/04/2012

JEDZ RYBY !
         W dniu  27 marca 2012 r. w Domu Strażaka w Warnicach  odbył się szkolenio – pokaz pn. „Jedz ryby”.
Działanie realizowane w ramach środka 4.1 Rozwój  obszarów  zależnych  od  rybactwa, w zakresie realizacji  operacji  polegających  na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności. Program Operacyjny „Zrównoważony  rozwój  sektora  rybołówstwa  i  nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007 – 2013”.                                                                                                   
Celem pokazu była promocja zdrowego i racjonalnego żywienia z wykorzystaniem ryb. Na  spotkanie  zostali  zaproszeni  sołtysi i rady  sołeckie,  Koła  Gospodyń Wiejskich, przedstawiciele organizacji pozarządowych gminy Warnice.


więcej  zdjęcia


Data umieszczenia 20/03/2012

Beneficjencie PO RYBY, jeśli masz pytania dotyczące biznes planu zapraszamy na konsultacje.

Stowarzyszenie „Sieja” z/s w Marianowie w ramach  działań informacyjnych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013
dla środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności organizuje w ramach pomocy beneficjentom w sporządzaniu wniosków konsultacje z zakresu sporządzania biznes planu dla planowanych działań.więcej


Data umieszczenia 16/03/2012

Konferencja „Ponadregionalna współpraca Lokalnych Grup Rybackich”w Strzelinku.

W dniach 12-13 marca 2012r. w Dolinie Charlotty w miejscowości Strzelinko, gmina Słupsk odbyła się konferencja lokalnych grup rybackich. W konferencji uczestniczyli przedstawiciele dwudziestu lokalnych grup rybackich z terenu województwa podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego.


więcej
 galeria zdjęć

Aktualności Lokalnej Grupy Rybackiej Sieja

19.12.2011
Uprzejmie przypominamy wszystkim członkom
Stowarzyszenia "SIEJA"
że dnia 20 grudnia 2011 r. o godz. 11.00
w Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
odbędzie się konferencja pt. "Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój"

Serdecznie zapraszamy!!!

Konferencja „Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój”

W dniu 20 grudnia 2011 rokuw Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w  Barzkowicach odbyła się konferencja inaugurująca wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich pn. „Lokalna Grupa Rybacka szansą na rozwój”.
W konferencji uczestniczyli m.in. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przedstawiciele samorządów zrzeszonych w naszym Stowarzyszeniu, przedstawiciele organizacji społecznych oraz podmiotów gospodarczych.

więcej


Data umieszczenia 29/05/2012

Stowarzyszenie „SIEJA”  na Chociwelskiej Wiośnie 2012.

Dnia 25 maja 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia „SIEJA” w Marianowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich (ZSLGR). W posiedzeniu oprócz członków Zarządu brał udział również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marek Kalkowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa.

         zdjęcia


Data umieszczenia 29/05/2012

Obradował Zarząd Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich.

Dnia 25 maja 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia „SIEJA” w Marianowie odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich (ZSLGR). W posiedzeniu oprócz członków Zarządu brał udział również przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego Pan Marek Kalkowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Rolnictwa i Rybactwa

         zdjęcia


Data umieszczenia 21/05/2012

Ostateczne listy rankingowe w I naborze wniosków

Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie informuję, że 16 maja 2012 r. (środa) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.

W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 26.04.2012r.  złożonych w trakcie I naboru wniosków dla obszarów:

wzmocnienie konkurencyjności i utrzymania atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa. Limit dostępnych środków - 6000.000,00 zł, w tym na sektor publiczny - 3000.000,00 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 3000.000,00 zł;

restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej lub dywersyfikacja zatrudnienia osób mających pracę związaną z sektorem rybactwa w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza tym sektorem. Limit dostępnych środków - 800.000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego;
podnoszenie wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa. Limit dostępnych środków - 500.000,00 zł dla sektora gospodarczego i społecznego;

ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej. Limit dostępnych środków - 2000.000,00 zł, w tym na sektor publiczny - 1000.000,00 zł, sektor gospodarczy i społeczny - 1000.000,00 zł.

Poniżej zamieszczamy ostateczne listy rankingowe.


- ochrona środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego-gospodarczo-społeczny

- podnoszenia wartości produktów rybactwa-gospodarczo-społeczny

- restrukturyzacja lub reorientacja działalności gospodarczej-gospodarczo-społeczny


- wzmocnienie konkurencyjności-gospodarczo-społeczny


- wzmocnienie konkurencyjności-publiczny


Data umieszczenia 10/01/2012

System bezpieczeństwa wodnego na obszarach Lokalnych Grup Rybackich

W dniu 05 stycznia 2012 roku w Muszli Koncertowej nad Jeziorem Miedwie w Morzyczynie w gminie Kobylanka został podpisany list intencyjny  dotyczący realizacji zadań z zakresu promocji współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach projektu pn. „System bezpieczeństwa wodnego na obszarach LGR”.
więcej


Przejdź do galerii zdjęć >>>

Data umieszczenia 04/03/2012

Konferencja  w Mielnie

W dniach 1-3 marca 2012r. w Mielnie odbyła się konferencja zorganizowana przez Mieleńską Lokalną Grupę Rybacką we współpracy z Darłowską Lokalną Grupę Rybacką podsumowująca dotychczasowy naborów wniosków w ramach PO RYBY 2007-2013. Stowarzyszenie „SIEJA” reprezentowane było przez Barbarę Żakowicz i Daniela Wieczorkiewicza specjalistów ds. wdrażania.

więcej zdjęcia z konferencjiData umieszczenia 15/03/2012

Szkolenie Komitetu
W dniu 09 marca 2012 r. w biurze lokalnej grupy rybackiej odbyło się szkolenie przygotowujące Komitet Stowarzyszenia „Sieja” do oceny wniosków, realizowanych w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich. Jego celem było kompleksowe przygotowanie członków komitetu do merytorycznej oceny wniosków pod kątem zgodności planowanych przez beneficjentów działań z rekomendowanymi operacjami, zasadami wyboru operacji do realizacji na podstawie lokalnych kryteriów wyboru operacji oraz zgodności z celami zawartymi w Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich.
W trakcie szkolenia przypomniano wybrane elementy z rozporządzenia z dnia 23 listopada 2011 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty i zwracania pomocy finansowej na realizację środków objętych osią priorytetową 4, omówiono koszty kwalifikowalne operacji, procedury naboru wniosków, wskaźniki rezultatu i wskaźniki produktu.
Szczegółowo omówiono regulamin pracy Komitetu i załączników do regulaminu oraz załączników dodatkowych do wniosku o dofinansowanie operacji.
Zaprezentowano przykładowy wniosek beneficjenta – podmiot publiczny,  który był oceniany podczas warsztatów z praktycznej oceny przez Komitet.
Symulację posiedzenia Komitetu przeprowadziła w formie warsztatów Małgorzata Krysiak, kierownik biura WIR w Stargardzie Szczecińskim.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywność.


Galeria zdjęć


Data umieszczenia 19/01/2012

Stowarzyszenie „SIEJA” z/s w Marianowiezaprasza na spotkania informacyjno- szkoleniowez zakresu sporządzania wniosków w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społecznościo dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwójsektora rybołówstwai nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.
Głównym celem  szkoleńjest zapoznanie beneficjentów z zasadami sporządzania wniosku o dofinansowanie operacji wpisujących się w cele strategii oraz konsultacje w zakresie planowanych operacji.


czytaj całość


Data umieszczenia 09/07/2012

Bezpłatne szkolenia dla firm turystycznych
Zapraszamy na bezpłatne szkolenia dla pracowników firm turystycznych z woj. zachodniopomorskiego
z terenów wiejskich.


    Ulotka


Data umieszczenia 09/07/2012

Lato z Węgorzem - Węgorzyno 21-22 Lipca 2012


    


Data umieszczenia 09/07/2012

Spotkanie Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich
Dnia 20 czerwca 2012 r. w Sali Konferencyjnej Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przy ulicy Starzyńskiego 3-4 w Szczecinie odbyło się kolejne spotkanie Zachodniopomorskiej Sieci Lokalnych Grup Rybackich.


    Zdjęcia


Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego