Archiwum 2 - Stowarzyszenie "SIEJA"

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Archiwum 2

Archiwum
Data umieszczenia 21/03/2014

UWAGA

"Zamawiający podtrzymują decyzję o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 19 lutego 2014 r., powołując się na zapis rozdz. VI pkt. 6. treści zapytania, mówiący o prawie Zamawiających do nie dokonania wyboru żadnej z ofert. Tym samym prostuje się podstawę unieważnienia ww. zapytania z dnia 10 marca 2014 r., w której omyłkowo przywołano rozdz. IV pkt. 6."

Data umieszczenia 20/03/2014

KONTRAKT SAMORZADOWY konsultacje i propozycje projektów

Uprzejmie informujemy, że trwają prace nad Kontraktem Samorządowym dla Powiatu Stargardzkiego. Stowarzyszenie „WIR” Wiejska Inicjatywa Rozwoju i Stowarzyszenie „SIEJA” w partnerstwie z Powiatem Stargardzkim i Gminami: Chociwel, Dobrzany, Dolice, Ińsko, Marianowo, Stara Dąbrowa i Suchań organizują spotkania konsultacyjne w sprawie Założeń Kontraktu Samorządowego w ramach PRO WZ na lata 2014-2020.
Kontrakt Samorządowy ma być jedną z form realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego w okresie 2014-2020.
Celem Kontraktu jest wybranie obszarów tematycznych służących przede wszystkim rozwojowi gospodarczemu, a także wskazanie zintegrowanych projektów wdrażanych zarówno przez lokalny samorząd jak i innych partnerów np. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe itp. Ważnym aspektem Kontraktu jest również połączenie wspólnych działań inwestycyjnych z działaniami realizowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego przez samorządy, instytucje rynku pracy, organizacje pozarządowe itp.
Realizacja KS zakłada, iż projekty w nim ujęte będą realizowane w trybie pozakonkursowym, dotyczyć to będzie projektów realizowanych przez JST oraz w trybie konkursowym dla pozostałych partnerów, przy czym przy podziale środków projekty te będą mogły być dodatkowo premiowane.
Zapraszamy podmioty społeczne i gospodarcze do składania propozycji planowanych zadań do realizacji w latach 2014 - 2020, gdyż wpisanie pomysłów do przygotowywanego Kontraktu Samorządowego zwiększa szanse na uzyskanie dotacji.
Ze względu na złożoność, zakres i krótki czas na przygotowanie koncepcji Kontraktu prosimy wszystkich zainteresowanych o dostarczenie propozycji własnych projektów według załączonego poniżej wzoru (odrębne dla przedsiębiorców i podmiotów społecznych).
Prosimy o przygotowanie wykazu zamierzeń inwestycyjnych, obejmujących okres 2014-2020 i dostarczenie do siedziby Stowarzyszenia „WIR”
Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie  lub Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2014 r.
Koncepcje zgłaszanych projektów muszą się wpisywać w cele i wskaźniki ujęte w Projekcie RPO WZ 2014 - 2020 oraz być skorelowane z działaniami priorytetowymi jednostek samorządu terytorialnego.

Pliki do pobrania:
- projekt RPO WZ 2014 - 2020
- założenia do Kontraktu Samorządowego
- karta zgłoszeniowa Koncepcja Kontraktu Samorządowego dla organizacji pozarządowej i innych grupy społecznych
- karta zgłoszeniowa Koncepcja Kontraktu Samorządowego dla przedsiębiorców
- deklaracja uczestnictwa
Data umieszczenia 18/03/2014

Zapraszamy na VII Przelewickie Dni Folwarku

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII Przelewickich Dniach Folwarku liderów lokalnych,  rękodzielników, koła gospodyń wiejskich, osoby zainteresowane prezentacją swoich wyrobów oraz organizacje, które zechciałyby promować ciekawe przedsięwzięcia i inicjatywy skierowane do różnych grup odbiorców.  


Data umieszczenia 10/03/2014

Unieważnienie zapytania 1/2014

Korzystając z zapisów Zapytania ofertowego nr 1/2014 (rozdz. IV pkt. 6) Zamawiający podjęli decyzję o nie dokonaniu wyboru żadnej z ofert, stwierdzając tym samym unieważnienie zapytania.
Zamawiający 12 marca planują powtórzyć zapytanie, na warunkach zbliżonych do zapytania nr 1/2014. Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli swoje oferty zostaną poinformowaniu o możliwości składania ofert.  Data umieszczenia 07/03/2014

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Sieja” z siedzibą w Marianowie zaprasza na XI Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 25 marca 2014 r. (wtorek) o  godz. 13:00. w Gospodarstwie Agroturystycznym „Rajski Zaułek” w Wiechowie 26 (Gmina Marianowo) .

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia przez Prezesa Zarządu.
2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza obrad Walnego Zebrania Członków.
3. Informacja biura o postępie realizacji  strategii na podstawie raportu rocznego z oceny postępu rzeczowego i finansowego LSROR za rok 2013.
4. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego za 2013 rok.
5. Podział zysku za 2013 rok.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komitetu Stowarzyszenia "SIEJA" za 2013 rok.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli działalności Zarządu w 2013 roku.
8. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za 2013 rok.
9. Wolne wnioski.

Ze względu na ważność zebrania i istotność spraw prosimy o niezawodne przybycie.
Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w zebraniu na adres mailowy: lgr-sieja@wp.pl lub telefonicznie pod numer stacjonarny 91 578 25 18, kom. 883 602 959, 883 603 720, 883 600 346, 883 500 759.


Data umieszczenia 05/03/2014

Zestawienie ofert do  Zapytania ofertowego nr 1/2014Data umieszczenia 26/02/2014

ZMIANY  W ZAPYTANIU NR 1/2014  W ZAŁĄCZNIKU NR 1

"Zamawiający wyjaśniają, że w opisie projektów budowy wiat w wariantach MAXI i przedmiarach w pozycjach odnośnie dachu istnieje nieścisłość w zakresie rodzaju drewna, którego należy użyć do deskowania połaci dachowych. Właściwe rozwiązanie zostało ujęte w przedmiarach tj. deskowanie połaci dachowych należy wykonać z tarcicy nasyconej. W opisie projektu omyłkowo ten element opisano jako "deski z drewna egzotycznego".

Dodatkowo, Zamawiający wskazują, że Zal. nr 1 Oferta cenowa zawierał błędną nazwę w cz. II poz. 13, która powinna brzmieć: Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 151/22, plaża w Wolinie. Niniejszy załącznik zawiera już uzupełnienia/poprawki z dnia 20.02.2014 r.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę na poprzednim wzorze, zostaną poproszeni o wymianę załącznika na poprawiony.  Data umieszczenia 20/02/2014

Zapytanie ofertowe nr 01/2014 - zmiany

ZAŁĄCZNIK NR 1 OFERTA CENOWA  - ZOSTAŁ ZMIENIONY  (Wyposażenie w poz. nr 4. DOLICE Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Dolice, A1 MINI, Dz. nr 234/13, ul. Wiejska w Dolicach
Roboty ziemne, fundamenty i posadzka
Konstrukcja wiaty
Dach pokrycie
Wypełnienie ścian
Elementy wyposażenia wiaty (ławy – 1 szt.; kosz na śmieci – 1 szt.; stojak na rowery – 1 szt.; tablice informacyjne – 2 szt.; logo „Przystanek RYBY” – 2 szt.; ławki parkowe – 3 szt.)Data umieszczenia 05/02/2014

"Zestawienie ofert do Zapytania Ofertowego nr 9/2013"Data umieszczenia 05/02/2014

"Lokalna Grupa Rybacka Obra-Warta informuję, że w roku szkolnym 2014/2015 Zespół Szkół im. prof. M. Siły - Nowickiego w Sierakowie planuje uruchomić kierunek Technik Rybactwa Śródlądowego, kompleksowo przygotowujący do podjęcia zawodu Rybaka jak i do podjęcia dowolnego kierunku studiów. Dla zainteresowanych osób z terenu gmin Stowarzyszenia SIEJA przygotowanych jest 5 bonów edukacyjnych. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoły pod adresem  http://zs.sierakow.pl/ oraz kontakt z biurem Stowarzyszenia SIEJA"
Data umieszczenia 30/01/2014

Zamawiający wyjaśnia następujące nieścisłości w Załączniku 2.2. do OPZ - Przedmiary robót

1) PRZEDMIARY_LGR PARTNERSTWO DRAWY:
We wszystkich przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla LGR Partnerstwo Drawy w poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x  5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o prze kroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sos nowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze kons trukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedzis ka" Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

2) PRZEDMIARY_STOWARZYSZENIA SIEJA:
We wszystkich przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla Stowarzyszenia SIEJA w  poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x  5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o prze kroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sos nowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze kons trukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedzis ka" Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

3) PRZEDMIARY_LGR ZALEW SZCZECIŃSKI:
W przedmiarach dla Przystanków w wersjach B4 Maxi dla LGR Zalew Szczeciński (za wyjątkiem przedmiaru nr 4_Wapnica, ul. Turkusowa_dz. 192_6) w  poz. 31 d.5 "Stół wymiary: dł. 150 x szer.60 x wys.75 cm, blat stołu: 4 deski o wym. 150 x 15 x 5 cm, konstrukcja podtrzymująca blat: belki o wym. 10 x 15 cm, nogi: belki o przekroju 10 x 10 cm, stół wykonany z drewna wykonanego z tarcicy nasyconej, sosnowej; impregnowany antygrzybicznie, malowany 2-krotnie lazurą w kolorze konstrukcji wiaty; montować do podłoża za pomocą śrub stalowych typu Hilti i siedziska"  Zamawiający ujął siedziska w liczbie 2 szt., o których mowa w  opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów  oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

W przedmiarach nr 8_Swinoujscie, ul. Jachtowa_dz. 145_6 oraz 9_Swinoujscie, ul. 1 Maja_dz. 12 (po zmianach z 24.01.'14) dla wariantów B3 Maxi Zamawiający omyłkowo nie umieścił w poz. 31 d.5. odniesienia do siedzisk, w liczbie 2 szt., o których mowa w opisie technicznym na 2 str. każdego z przedmiarów oraz w punkcie 4.2 Elementy wyposażenia wiaty każdego Projektu budowy poszczególnych wiat.

W związku z powyższym Zamawiający informuje Wykonawców o konieczności ujęcia w kosztach wykonania elementów wyposażenia wszystkich wiat przystankowych w wersjach Maxi prawidłowej ilości siedzisk tj. 2 sztuk.

Dodatkowo, Zamawiający wskazuje, że Zal. nr 1 Oferta cenowa zawierał błędną numerację dla pozycji 3. Budowa 9 szt. wiat przystankowo-rekreacyjnych na obszarze STOWARZYSZENIA LGR „PARTNERSTWO DRAWY”(suma poz. od 3.1  do 3.9.) oraz błędną nazwę poz. 2.13., która powinna brzmieć: Budowa "Przystanku RYBY" w Gminie Wolin, B4 MAXI, Dz. nr 151/22, plaża w Wolinie.

W załączeniu poprawiona wersja Załącznika nr 1 Oferta cenowa, na której Wykonawca powinien złożyć ofertę, bądź skorygować dotychczasową ofertę o ww. zmiany.

Wykonawcy, którzy złożą ofertę na poprzednim wzorze, zostaną poproszeni o wymianę załącznika na poprawiony.  Data umieszczenia 28/01/2014

"Zamawiający informuje, że nastąpiła  modyfikacja Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego nr 9/2013 - Opis przedmiotu zamówienia  w zakresie:

1. ROZDZIAŁ I. ZAMAWIAJĄCY ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT, pkt 4.

Termin składania ofert został wydłużony do godz. 12.00 w dniu 5 lutego 2014 roku.

2. ROZDZIAŁ V. WARUNKI UDZIAŁU I SPOSÓB OCENY ICH SPEŁNIENIA, pkt. 1.2

Dopisano: "Zamawiający za pracę podobną uzna również wykonanie co najmniej 2 szt. obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianej (np. wiat, altan, wieży widokowych), o powierzchni co najmniej 15 m2 lub co najmniej 5 szt. obiektów budowlanych o konstrukcji drewnianych (np. wiat, altan), o powierzchni co najmniej 3 m2. W obu przypadkach wykonane prace muszą odpowiadać rodzajom robót stanowiących przedmiot zamówienia (roboty ziemne związane z posadowieniem, montaż konstrukcji, dachu, wykonanie elewacji, elementy wyposażenia) i wykazać się łączną wartością robót na poziomie, co najmniej 50 000 zł brutto".

Zamawiający wyjaśnia, że nazwa "wiata przystankowa" ma charakter bardziej pomocniczy, związany z ideą Projektu, ale nie musi być wyłącznie kojarzona z funkcją przystanku komunikacji zbiorowej. Stąd, ocena kryterium wiedzy i doświadczenie będzie opierać się przede wszystkim na budowie i konstrukcji obiektów poświadczających doświadczenie Wykonawcy, a nie ich funkcjonalności.

W razie wątpliwości i pytań Wykonawców do powyższych zmian, proszę kontaktować się z Koordynatorem Projektu - P. Natalią Karpowicz pod numerem +91 829 34 59.

Data umieszczenia 16/12/2013

 Ostateczne listy rankingowe w IV naborze wniosków

Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie  informuję, że 12 grudnia 2013 r. (czwartek) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.
W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 02.12.2013r. i 03.09.2013r. złożonych w trakcie IV naboru wniosków dla obszarów:Data umieszczenia 09/12/2013

Posiedzenie odwoławcze Komitetu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12 grudnia 2013 r. (czwartek) o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie, ul. Mieszka I 1 odbędzie się posiedzenie dotyczące rozpatrzenia odwołań od oceny Komitetu w zakresie wniosków złożonych w IV naborze w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.


Data umieszczenia 05/12/2013

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW IV NABORU

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 02 i 03 grudnia 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz  ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Data umieszczenia 26/11/2013

Informujemy że w dniu 02 grudnia 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie, ul. Mieszka I 1 odbędzie się posiedzenie Komitetu dotyczące oceny złożonych wniosków. Termin drugiego posiedzenia planowany jest na dzień 03 grudnia (piątek) o godz. 9.00.

Data umieszczenia 18/11/2013

Zaproszenie na Walne Zebranie Członków

Zarząd Stowarzyszenia „Sieja” z siedzibą w Marianowie zaprasza na X Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 04 grudnia 2013 r. (środa) o  godz. 11:00. w Hotelu 104 ul. Pierwszej Brygady 1 (Hala sportowa)   w  Stargardzie Szczecińskim.

Data umieszczenia 13/11/2013

KONSULTACJE Z BIZNES PLANU

Wnioskodawców IV konkursu w ramach PO RYBY, których obowiązuje złożenie wraz z innymi dokumentami biznes planu, zapraszamy na spotkania z ekspertem.
Stowarzyszenie „Sieja” z/s w Marianowie w ramach  działań informacyjnych związanych z realizacją Programu Operacyjnego Ryby 2007-2013
dla środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności organizuje w ramach pomocy Wnioskodawcom bezpłatne konsultacje z zakresu sporządzania biznes planu dla planowanych działań.
:


Data umieszczenia 25/10/2013

ZAPROSZENIE NA KONSULTACJE

W związku z ogłoszonym IV naborem wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, Stowarzyszenie „SIEJA” zaprasza wszystkich zainteresowanych składaniem wniosku na indywidualne konsultacje z wypełniania dokumentacji konkursowej i wstępnej weryfikacji kwalifikowalności kosztów:


Data umieszczenia 08/10/2013

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Data umieszczenia 08/10/2013

ZAPRASZAMY SERDECZNIE

Data umieszczenia 07/10/2013

ZAPROSZENIE NA INDYWIDUALNE KONSULTACJE
przed naborem wniosków

W związku z ogłoszonym IV naborem wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1. Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności o dofinansowanie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich,


Data umieszczenia 02/10/2013

Ostateczne listy rankingowe w III naborze wniosków


Stowarzyszenie „SIEJA” w Marianowie informuję, że 30 września 2013 r. (poniedziałek) odbyło się Posiedzenie Komitetu LGR Stowarzyszenie „SIEJA”. Posiedzenie miało miejsce w siedzibie Stowarzyszenia SIEJA przy ul. Mieszka I 1 w Marianowie o godz. 9:00.
W trakcie Posiedzenia dokonano oceny odwołań od decyzji Komitetu z dnia 04.09.2013r. i 09.09.2013r. złożonych w trakcie III naboru wniosków dla obszarów: wzmocnienie konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.Data umieszczenia 23/09/2013

"IV Nabór wniosków od  24.10.2013 r. do 22.11.2013 r."


Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
na wniosek Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie

informuje o możliwości składania w za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie wniosków o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”


Data umieszczenia 20/09/2013

UWAGA
ważna informacja dla Wnioskodawców


składających za pośrednictwem Stowarzyszenia „SIEJA” z/s w Marianowie,  w okresie od  22.07.2013 r. do 23.08.2013 r., wnioski o dofinansowanie w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem operacji polegającej na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na operacje polegające na           

podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.


Data umieszczenia 18/09/2013

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w siedzibie Stowarzyszenia „Sieja” w Marianowie, ul. Mieszka I 1 odbędzie się posiedzenie dotyczące rozpatrzenia odwołań od oceny Komitetu w zakresie wniosków złożonych w III naborze w ramach środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa z wyłączeniem realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności.

Odwołania dotyczą operacji polegających na:
1. wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa.
2. podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa.


Przewodniczący Komitetu
Jarosław Szysz

Data umieszczenia 11/09/2013

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW III NABORU

Uprzejmie informujemy, że na posiedzeniach Komitetu Stowarzyszenia „Sieja” w dniach 04 i 09 września 2013 r. dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach  środka 4.1 "Rozwój obszarów zależnych od rybactwa" na operacje polegające na  "Wzmocnieniu konkurencyjności i utrzymaniu atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa", "Restrukturyzacji lub reorientacji działalności gospodarczej, lub dywersyfikacji zatrudnienia osób mających pracę związana z sektorem rybactwa, w drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy  poza tym sektorem", „Podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa”  oraz ,,Ochronie środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej”  w ramach  osi priorytetowej 4 " Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” zawartej w programie operacyjnym "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013"

Wnioski były składane w ramach konkursu ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego za pośrednictwem Stowarzyszenia „Sieja” w okresie od  22.07.2013 r. do 23.08.2013r.


Data umieszczenia 05/09/2013

DOŻYNKI KUNOWO 2013

7 września br. gmina Kobylanka zorganizowała gminne dożynki w Kunowie. Organizatorzy zapewnili wiele atrakcji, mieszkańcy i goście mogli m. in. obejrzeć pokaz wieńców dożynkowych i posłuchać lokalnych zespołów ludowych jak Kalina, Sami Swoi i Lipka.
W ramach działań promocyjnych środka 4.1. „Rozwój obszarów zależnych od rybactwa, w zakresie realizacji operacji polegających na funkcjonowaniu lokalnej grupy rybackiej (LGR) oraz nabywaniu  umiejętności i aktywizacji lokalnych społeczności” Stowarzyszenie „SIEJA” jako współorganizator imprezy realizowało działania informacyjno - promocyjne dotyczące PO RYBY.
W czasie trwania imprezy Stowarzyszenie „SIEJA” mając na uwadze popularyzacje spożycia ryb, gotowało kocioł zupy rybnej z łososia i leszcza z przeznaczeniem do degustacji dla uczestników imprezy. Ze sceny konferansjer przekazywał informacje o Stowarzyszeniu „SIEJA” i realizowanym Programie Operacyjnym RYBY 2007-2013.
W ramach działań informacyjno - promocyjnych informowaliśmy  o wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich, możliwościach dofinansowania, perspektywie kolejnego okresu finansowania. Każdy zainteresowany mógł zaopatrzyć się w ulotki i inne materiały informacyjno - promocyjne. Podczas trwania imprezy przeprowadzony został konkurs wiedzy o Stowarzyszeniu „Sieja”, mający na celu promocję LGR, wzięło w nim udział 15 osób. Zwycięzcy konkursu otrzymali nagrody: kubki termiczne, parasole, koszulki, torby ekologiczne, teczki i długopisy. Dla pozostałych uczestników mieliśmy nagrody pocieszenia w postaci: długopisów, zapałek, teczek i toreb firmowych.

Dziękujemy wszystkim za odwiedzenie naszego stoiska i zainteresowanie naszą działalnością.


Relacja fotograficzna

Data umieszczenia 10/09/2013

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Data umieszczenia 05/09/2013

Konferencja w Szczecinku zakończeniem realizacji projektu pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ” finansowanego ze środka 4.2 Wsparcie na rzecz współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej w ramach osi 4 PO RYBY 2007 - 2013.

Relacja fotograficzna

Data umieszczenia 05/09/2013

Drugi dzień posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia SIEJA


Stowarzyszenia „SIEJA” informuję że kolejny dzień posiedzenia Komitetu dotyczącego oceny wniosków złożonych w ramach III naboru odbędzie się 09 września 2013 r. (poniedziałek) o godz. 8.00.


Przewodniczący Komitetu

Jarosław Szysz


Data umieszczenia 11/02/2014

Zapytanie ofertowe nr 09/2013 rozstrzygnięcie - unieważnienieWróć do spisu treści | Wróć do menu głównego