Strona główna
Aktualności

Stowarzyszenie "WIR" rozpoczyna nabór wniosków :
21:02:10 7/6/2011

Stowarzyszenie "WIR" rozpoczyna nabór wniosków :

1. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw na lata 2007 - 2013
Czytaj całe ogłoszenie
Materiały do pobrania skompresowane "rar"

2. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej na lata 2007 - 2013
Czytaj całe ogłoszenie
Materiały do pobrania skompresowane "rar"

3. Odnowa i rozwój wsi na lata 2007 - 2013
Czytaj całe ogłoszenie
Materiały do pobrania skompresowane "rar"
Stowarzyszenie
21:46:18 15/12/2010

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju"
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania "Odnowa i rozwój wsi",
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:
od 29 grudnia 2010 r. do 27 stycznia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w
Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 - 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie
wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 122 604,26 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji
i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących
instytucji:

Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju:
www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl


Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska
Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail:
wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78 begin_of_the_skype_highlighting              91 578 43 78      end_of_the_skype_highlighting.

Załączniki:
1. ogłoszenie pobierz-czytaj-jpg
2. wniosek o przyznanie pomocy
pobierz-czytaj-excel
3. wniosek o przyznanie pomocy pobierz-czytaj-pdf
4. instrukcja wypełniania wniosku pobierz-czytaj-pdf
5. załącznik dodatkowy do wniosku - karta opisu operacji pobierz-czytaj-doc pobierz-czytaj-pdf
6. lokalne kryteria wyboru - Odnowa i rozwój wsi pobierz-czytaj-pdf
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” szkolenie nr 5/2010
14:58:14 14/5/2010

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013Termin składania wniosków:
od 28 maja 2010 r. do 25 czerwca 2010 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 300 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl


Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578-43-78

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Załączniki do pobrania:

1.Ogłoszenie o naborze Pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz

3. Ekonomiczny Plan Operacji Pobierz

4. Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskanie pomocy de minimis Pobierz

5. Oświadczenie właściciela nieruchomości Pobierz

6. Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy Pobierz

7. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji Pobierz

8. Karta opisu operacji Pobierz

9. Lokalne kryteria wyboru operacji Pobierz
Konkurs na najciekawszą imprezę kulturalną, sportową, edukacyjną
14:27:31 14/5/2010

REGULAMIN KONKURSU
NA NAJCIEKAWSZĄ IMPREZĘ KULTURALNĄ, SPORTOWĄ, EDUKACYJNĄ
ZORGANIZOWANĄ W RAMACH LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA – STOWARZYSZENIE „WIR” – WIEJSKA INICJATYWA ROZWOJUI. ORGANIZATOR

Organizatorem niniejszego konkursu jest Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, zwana dalej LGD WIR.

II. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu na imprezę kulturalną, sportową, edukacyjną zorganizowaną na obszarze działania LGD WIR.
2. Konkurs jest organizowany przez Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w ramach Działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. Operacja jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zgodnie z umową nr 00020-6932-UM1600022/09 z dnia 14 stycznia 2010 roku.


III. CEL KONKURSU

1. Celem konkursu jest promocja imprez kulturalnych, sportowych edukacyjnych odbywających się na obszarze działania LGD WIR oraz wyłonienie najlepiej przygotowanej imprezy integrującej i aktywizującej lokalne środowisko.
2. Zwiększenie wśród społeczności lokalnej zainteresowania udziałem w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju „WIO! Współpraca – Integracja – Odnowa”.

IV. ZASADY UCZESTNICTWA

1. Zgłoszone do konkursu imprezy powinny spełniać następujące warunki:
 Organizatorem imprezy lub współorganizatorem musi być organizacja pozarządowa działająca na terenie LGD WIR
 Impreza powinna być dofinansowana w ramach działania 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3 Leader, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.


V. PRZEBIEG KONKURSU

Przystąpienie do konkursu odbywa się poprzez przesłanie drogą pocztową bądź elektroniczną Formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu) w terminie do dnia:
1. 20 maja 2010 r.
2. 1 września 2010 r.

Formularze należy nadsyłać na adres:
Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
Rynek Staromiejski 5
73-110 Stargard Szczeciński
z dopiskiem „Konkurs na najciekawszą imprezę”
lub na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl

Na każdej imprezie biorącej udział w konkursie organizator konkursu rozdawał będzie uczestnikom kupony. Głosowanie na najciekawszą imprezę odbywać się będzie poprzez wypełnienie kuponu i wrzucenie go do urny lub odesłanie na adres LGD WIR bądź też osobiste dostarczenie go do naszej siedziby.


VI. KRYTERIA WYBORU I ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU

Zostanie powołane Jury Konkursu, które oceni zgłoszone imprezy pod kątem następujących kryteriów:

1. Ocena imprezy przez jej uczestników, liczba oddanych głosów;
2. Liczba przygotowanych atrakcji;
3. Liczba osób zaangażowanych w imprezę (liderów lokalnych);
4. Sposób promocji imprezy – liczba artykułów, audycji i ich treść;
5. Ocena partnerstwa – zaangażowanie innych podmiotów w przygotowanie imprezy;
6. Ocena imprezy pod kątem ich zasięgu – preferowane będą operacje, które obejmą jak największy obszar LGD WIR.

VII. NAGRODY
Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody:
I. Miejsce – 500,00 zł
II. Miejsce – 300,00 zł
III. Miejsce – 100,00 zł


VIII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2010 roku. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Nastąpi też uroczyste wręczenie nagród.

IX. PRAWA UCZESTNIKÓW I ORGANIZATORÓW

Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie i udostępnianie danych osobowych do celów konkursu, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zmianami).

X. INFORMACJE DODATKOWE

Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Lokalna Grupa Działania – Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, tel. 91 578 43 78, e-mail: wir-lgd@wp.pl


Regulamin konkursu Pobierz

Formularz zgłoszeniowy Pobierz
Stowarzyszenie
18:59:54 23/8/2010

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju informuje o możliwości
składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju" w zakresie operacji, które odpowiadają
warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw", objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich na
lata 2007-2013.
1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 6 września 2010r. do 5 października
2010r.
2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać bezpośrednio w
Biurze Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Rynek
Staromiejski 5,
73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00
do 15:00.
3. LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW: 700 000,00 zł (słownie: siedemset tysięcy
złotych).
4. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru
operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o
przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia "WIR" –
Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia
"WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju pod adresem
http://www.wir-lgd.org.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego pod adresem
http://www.wzp.pl/prow/nabor_wnioskow/leader.htm

Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie
pod numerem telefonu (91)5784378

PLIKI DO POBRANIA:
1. Ogłoszenie o naborze Pobierz
2. Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz
3. Załącznik do wniosku - Ekonomiczny plan operacji Pobierz
4. Załącznik do wniosku - Oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu statusy mikroprzedsiębiorstwa Pobierz
5. Załącznik do wniosku - Oświadaczenie właściciela Pobierz
6. Załącznik do wniosku - Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy de minimis Pobierz
7. Załącznik do wniosku - Oświadczenie wnioskodawcy podejmującego wykonanie Pobierz
8. Instrukcja wypełniania wniosku Pobierz
9. Instrukcja wypełniania Ekonomicznego planu Pobierz
10. narzędzia pomocnicze - 1 Pobierz
11. narzędzia pomocnicze - 2 Pobierz
12. Wykaz działek - Pobierz
13. Wykaz Pobierz
14. Zapytanie ofertowe Pobierz
15. Lokalne kryteria wyboru Pobierz
16. Załącznik dodatkowy - karta opisu operacjiPobierz
Stowarzyszenie
20:13:04 2/5/2011

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1. TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: od 16 maja 2011 r. do 14 czerwca 2011 r.

2. MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, III piętro, pok. 311, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 15:00.

3. LIMIT DOSTĘPNYCH ŚRODKÓW: 280 000,00 ZŁ (słownie: dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych).

4. MINIMALNE WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO WYBORU WNIOSKU DO DOFINANSOWANIA PRZEZ LGD: wniosek musi uzyskać minimum 40% punktów, przyznawanych przez Radę LGD zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru operacji.

5. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy, dostępne są w siedzibie Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju oraz na stronach internetowych Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju pod adresem http://www.wir-lgd.org.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego pod adresem

http://www.wzp.pl/prow/nabor_wnioskow/leader.html

Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie pod numerem: 91 578 43 78

UWAGA! PONIŻEJ ZAMIESZCZAMY ZMIENIONE WZORY WNIOSKU O PRZYZNANIE POMOCY ORAZ KARTY OPISU OPERACJI!

1. Ogłoszenie o naborze Pobierz

2. Wniosek o przyznanie pomocy Pobierz

3. Wniosek o przyznanie pomocy - edytowalny Pobierz

4. Instrukcja wypełnania wniosku Pobierz

5. Karta opisu operacji - załącznik dodatkowy do wniosku (KOP - nowa.doc) Pobierz

6. Lokalne kryteria wyboru dla małych projektów Pobierz


Stowarzyszenie
21:43:40 15/12/2010

Stowarzyszenie "WIR" - Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór wniosków
o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju"
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach działania Osi 3, ale przyczyniają się do
osiągnięcia celów tej osi,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:
od 28 grudnia 2010 r. do 26 stycznia 2011 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w
Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard
Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godz.
8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i
terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 95 883,29 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji
i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie
pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących
instytucji:

Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska Inicjatywa Rozwoju:
www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl


Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia "WIR" – Wiejska
Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail:
wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578 43 78 begin_of_the_skype_highlighting              91 578 43 78      end_of_the_skype_highlighting.

Załączniki:
1. ogłoszenie
pobierz-czytaj-jpg
2. wniosek o przyznanie pomocy pobierz-czytaj-excel
3. wniosek o przyznanie pomocy pobierz-czytaj-pdf
4. instrukcja wypełniania wniosku
pobierz-czytaj-pdf
5. załącznik dodatkowy do wniosku - karta opisu operacji (word i pdf)
pobierz-czytaj-doc
pobierz-czytaj-pdf
6. lokalne kryteria wyboru - Małe projekty(pdf) pobierz-czytaj
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla
23:00:07 31/3/2010

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:
od 15 kwietnia 2010 r. do 5 maja 2010 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 280 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl


Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578-43-78.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie - PDF -Pobierz

2. Lokalne kryteria wyboru - PDF -Pobierz

3. Karta opisu operacji - doc -Pobierz

4. Instrukcja - PDF -Pobierz

5. Wniosek o przyznanie pomocy - PDF -Pobierz

6. Wniosek o przyznanie pomocy - xls -Pobierz
„Odnowa i rozwój wsi 2010”
21:38:14 31/3/2010

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju

wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013


Termin składania wniosków:
od 16 kwietnia 2010 r. do 6 maja 2010 r.

Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 - 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków : 342 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:

Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl


Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: 91 578-43-78.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Pliki do pobrania

1. Ogłoszenie - PDF -Pobierz

2. Lokalne kryteria wyboru - PDF - Pobierz

3. Karta opisu operacji - doc -Pobierz

4. Instrukcja - PDF - Pobierz

5. Wniosek o przyznanie pomocy - PDF -Pobierz

6.Wniosek o przyznanie pomocy - xls -Pobierz

Konkurs na opracowanie logo marki produktu Lokalnej Grupy Działania.
00:25:51 4/12/2009

Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ogłasza konkurs
na opracowanie logo marki produktu Lokalnej Grupy Działania.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o składanie prac
w biurze Stowarzyszenia, bądź przesłanie ich pocztą elektroniczną.
Termin nadsyłania prac upływa 21.12.2009 roku.
Dla zwycięzcy przewidziano nagrodę pieniężną.
Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Pliki do pobrania

Regulamin konkursu na znak graficzny Pobierz

Karta zgłoszenia na konkurs - znak graficzny - logo Pobierz

Ogłoszenie o konkursie na znak graficzny-logo Pobierz
„Odnowa i rozwój wsi”
22:33:15 14/12/2009

„Odnowa i rozwój wsi” – konkurs nr 1/2009

LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór dla działania „Odnowa i rozwój wsi”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy
dla działania „Odnowa i rozwój wsi”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 28 grudnia 2009 r. do 26 stycznia 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 150 000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: (091) 578-43-78.

Załączniki:

1) Ogłoszenie jpg Pobierz

2) Lokalne kryteria wyboru - pdf Pobierz

3) Karta opisu operacji - załącznik dodatkowy do wniosku o przyznanie pomocy - doc Pobierz

4) Instrukcja wypełniania wniosku - pdf Pobierz

5) Wniosek o przyznanie pomocy - pdf Pobierz

6) Wniosek o przyznanie pomocy - excel Pobierz
22:59:58 14/12/2009

„Małe projekty” – konkurs nr 2/2009

LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór dla „Małych projektów”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 30 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 148 505,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: (091) 578-43-78.

Załączniki:

1) Ogłoszenie Pobierz

2) Lokalne kryteria wyboru Pobierz

3) Karta opisu operacji – załącznik dodatkowy do wniosku o przyznanie pomocy Pobierz

4) Instrukcja wypełniania wniosku – pdf Pobierz

5) Wniosek o przyznanie pomocy – pdf Pobierz

6) Wniosek o przyznanie pomocy – excel Pobierz
22:53:56 14/12/2009

„Małe projekty” – konkurs nr 2/2009

LGD Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju ogłasza nabór dla „Małych projektów”

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego
informuje o możliwości składania za pośrednictwem
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi,
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Termin składania wniosków:
od 30 grudnia 2009 r. do 28 stycznia 2010 r.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju w Stargardzie Szczecińskim, Rynek Staromiejski 5, 73-110 Stargard Szczeciński, od poniedziałku do piątku
w godz. 8.00 – 15.00. Wnioski należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Limit dostępnych środków: 148 505,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące naboru, w tym kryteria wyboru operacji i wykaz niezbędnych dokumentów wraz z formularzem wniosku o przyznanie pomocy,
dostępne są w siedzibie oraz na stronach internetowych następujących instytucji:
Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju: www.wir-lgd.org.pl
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego: www.prow.wzp.pl

Informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju. Pytania należy kierować na adres e-mail: wir-lgd@wp.pl lub telefonicznie: (091) 578-43-78.

Załączniki:
1) Ogłoszenie

2) Lokalne kryteria wyboru

3) Karta opisu operacji – załącznik dodatkowy do wniosku o przyznanie pomocy

4) Instrukcja wypełniania wniosku – pdf

5) Wniosek o przyznanie pomocy – pdf

6) Wniosek o przyznanie pomocy – excel
Lokalna Strategia rozwoju dla obszaru gmin: Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań
13:17:50 3/7/2009

Nasze atrakcje


Pliki do pobrania


03 / 12 / 2023

PonWtŚrCzwPtSobNd
4827282930123
4945678910
5011121314151617
5118192021222324
5225262728293031
531234567

Odwiedzin od 05.2009:
201813